|

اسامی ۶۱۶ نامزد تأیید صلاحیت شده البرز

فرمانداری کرج اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده برای انتخابات ۲۸ خرداد را منتشر کرد.

لینک کوتاه کپی شد

اسامی نامزدها به شرح زیر است:

۱ - آقای محمدامین ابراهیم زاده فرزند بهروز کد نامزد ۱۱۲۱

۲ - آقای حسین ابراهیمی فرزند ضیاء کد نامزد ۱۱۲۴

۳ - آقای رضا ابراهیمی فرزند علی محمد کد نامزد ۱۱۲۵

۴ - آقای کاوه ابراهیمی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۱۲۶

۵ - آقای مازیار ابراهیمی فرزند رشید کد نامزد ۱۱۲۷

۶ - آقای محمدرضا ابراهیمی فرزند حسن کد نامزد ۱۱۲۸

۷ - آقای عباس ابراهیمی بسابی فرزند ابوالحسن کد نامزد ۱۱۲۹

۸ - آقای مسعود ابراهیمی واریانی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۱۴۲

۹ - خانم نادیا ابوالحسنی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۱۴۵

۱۰ - آقای ابوالفضل آب یاری فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۱۴۶

۱۱ - آقای محمد آبید فرزند حسین کد نامزد ۱۱۴۷

۱۲ - خانم شهرزاد آثار فرزند امان الله کد نامزد ۱۱۴۸

۱۳ - آقای مهدی اجرائی طوسی فرزند پرویز کد نامزد ۱۱۴۹

۱۴ - خانم زهرا آجورلو فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۱۵۱

۱۵ - خانم فاطمه آجورلو فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۱۵۲

۱۶ - آقای فرهاد آجورلو فرزند براتعلی کد نامزد ۱۱۵۴

۱۷ - آقای سیدروح الله احمدپور فرزند سیدقاسم کد نامزد ۱۱۵۶

۱۸ - آقای محمد احمدنائینی فرزند حسن کد نامزد ۱۱۵۷

۱۹ - آقای مهدی احمدوند فرزند حسین کد نامزد ۱۱۵۸

۲۰ - آقای علی احمدی فرزند بشیر کد نامزد ۱۱۵۹

۲۱ - آقای کامران احمدی فرزند امیر کد نامزد ۱۱۶۱

۲۲ - آقای محمد احمدی فرزند احمد کد نامزد ۱۱۶۲

۲۳ - آقای سعید احمدی کیا فرزند سلیمان کد نامزد ۱۱۶۴

۲۴ - آقای امیر اختیاری فرزند یداله کد نامزد ۱۱۶۵

۲۵ - آقای مهدی آخوندی فرزند محسن کد نامزد ۱۱۶۷

۲۶ - آقای ناصر آدینه فرزند موسی کد نامزد ۱۱۷۱

۲۷ - آقای علیرضا آرامش فرزند عباس کد نامزد ۱۱۷۲

۲۸ - آقای شبیر اربابی نظرلو فرزند علیرضا کد نامزد ۱۱۷۴

۲۹ - خانم سلیمه ارغوانی فرزند علی کد نامزد ۱۱۷۵

۳۰ - آقای متین ارمغان فرزند علی کد نامزد ۱۱۷۶

۳۱ - آقای حسن رضا آریایی راد فرزند الماس کد نامزد ۱۱۷۸

۳۲ - آقای بهروز آزادبخت فرزند منوچهر کد نامزد ۱۱۷۹

۳۳ - آقای سیدوحید اسدالهی آتشگاه فرزند سیدبخشعلی کد نامزد ۱۱۸۲

۳۴ - آقای حمید اسدی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۱۸۴

۳۵ - آقای عباس اسدی فرزند محمد علی کد نامزد ۱۱۸۵

۳۶ - آقای علی اسدیان فرزند قلی خان کد نامزد ۱۱۸۶

۳۷ - آقای محمد اسدیان فرزند ایوب کد نامزد ۱۱۸۷

۳۸ - آقای علی اسدی وحدت فرزند عیوض کد نامزد ۱۱۸۹

۳۹ - آقای سعید اسفندیاری فرزند محمد رضا کد نامزد ۱۱۹۱

۴۰ - آقای نوید اسکندری فرزند حمیدرضا کد نامزد ۱۱۹۴

۴۱ - خانم نرگس اسلام دوست فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۱۹۵

۴۲ - آقای رضا اسماعیلی راد فرزند حسن کد نامزد ۱۱۹۶

۴۳ - آقای امیر اسم رام فرزند بهرام کد نامزد ۱۱۹۷

۴۴ - آقای میثم اشتری فرزند بهمن کد نامزد ۱۱۹۸

۴۵ - آقای غلامرضا اصفهانی فرزند محسن کد نامزد ۱۲۱۱

۴۶ - آقای میثم اظهری فرزند عبدالله کد نامزد ۱۲۱۴

۴۷ - آقای سیدمرتضی اعتصامی رنانی فرزند سید مصطفی کد نامزد ۱۲۱۵

۴۸ - آقای علی اعظمی فرزند باباعلی کد نامزد ۱۲۱۶

۴۹ - آقای سیدصادق افتخاری فرزند سیدجعفر کد نامزد ۱۲۱۷

۵۰ - آقای بهروز آقامحمدی فرزند احمد کد نامزد ۱۲۱۸

۵۱ - آقای علی آقائی فرزند رستم کد نامزد ۱۲۱۹

۵۲ - آقای حسن اکبرزاده خوئی فرزند مجتبی کد نامزد ۱۲۲۴

۵۳ - آقای امیر اکبری فرزند علی کد نامزد ۱۲۲۵

۵۴ - خانم عارفه اکبری فرزند علی کد نامزد ۱۲۲۶

۵۵ - آقای محمدمهدی اکبریان فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۲۷

۵۶ - آقای حسین الماسی پرگو فرزند فرمان کد نامزد ۱۲۲۸

۵۷ - آقای سروش الهیاری فرزند علیرضا کد نامزد ۱۲۲۹

۵۸ - آقای مهدی الیاسی گرمارودی فرزند دانیال کد نامزد ۱۲۴۱

۵۹ - آقای حسین امامعلی زاده فرزند علی کد نامزد ۱۲۴۲

۶۰ - خانم فاطمه امجدی دشت اندر فرزند کریم اله کد نامزد ۱۲۴۴

۶۱ - آقای محمدرضا امیدی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۴۵

۶۲ - آقای حسن امیرپورسعید فرزند درویش کد نامزد ۱۲۴۶

۶۳ - آقای علی امیرکمالی فرزند فتاح کد نامزد ۱۲۴۷

۶۴ - آقای اکبر امیری فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۴۸

۶۵ - آقای مجید امیری فرزند حسن کد نامزد ۱۲۴۹

۶۶ - آقای مصیب امیری فرزند بدیل کد نامزد ۱۲۵۱

۶۷ - آقای حسین امینی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۲۵۲

۶۸ - آقای وحید امینی فرزند خسرو کد نامزد ۱۲۵۵

۶۹ - آقای محسن انامی منامن فرزند سیاوش کد نامزد ۱۲۵۶

۷۰ - آقای حسن انصاری فرزند یقینعلی کد نامزد ۱۲۵۷

۷۱ - آقای رضا انصاری فرزند معرفت اله کد نامزد ۱۲۵۸

۷۲ - آقای عباس انصاری نسب فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۲۵۹

۷۳ - آقای فرهاد انواری فرزند احمد کد نامزد ۱۲۶۱

۷۴ - آقای حسن آهنگری فرزند علی کد نامزد ۱۲۶۲

۷۵ - آقای فرشاد اوجانی فرزند فرهاد کد نامزد ۱۲۶۴

۷۶ - خانم زینب اورجی فرزند یوسفعلی کد نامزد ۱۲۶۵

۷۷ - آقای عباسعلی اوسطی فرزند شیرعلی کد نامزد ۱۲۶۶

۷۸ - آقای حسین ایرج فرزند حسن کد نامزد ۱۲۶۷

۷۹ - خانم سمیرا ایزدبین فرزند ماشاءاله کد نامزد ۱۲۶۹

۸۰ - خانم بنت الهدی ایزدی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۲۷۱

۸۱ - آقای عمار ایزدیار فرزند سلمان کد نامزد ۱۲۷۲

۸۲ - آقای فرج اله ایلیات فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۲۷۴

۸۳ - آقای احمد اینانلودوقوز فرزند رحیم کد نامزد ۱۲۷۵

۸۴ - آقای احسان اله اینانلوطایفه یغمرلو فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۲۷۶

۸۵ - آقای ابراهیم بابائی فرزند عسگر کد نامزد ۱۲۷۷

۸۶ - آقای ایرج بابائی اربوسرا فرزند باباعلی کد نامزد ۱۲۷۸

۸۷ - آقای محمدحسین باغستانی فرزند عباس کد نامزد ۱۲۷۹

۸۸ - آقای سیدمحمد باقری فرزند سید کاظم کد نامزد ۱۲۸۲

۸۹ - آقای علی باقری فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۲۸۴

۹۰ - آقای حسین بایمانی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۸۵

۹۱ - آقای عبدالله بخشی زاده فرزند میرزا کد نامزد ۱۲۸۶

۹۲ - خانم مریم براتی فرزند بارانی کد نامزد ۱۲۸۷

۹۳ - خانم مهناز برجاس فرزند منوچهر کد نامزد ۱۲۸۹

۹۴ - آقای محسن برجی فرزند رحیم کد نامزد ۱۲۹۱

۹۵ - خانم معصومه برهانی سرابستانی فرزند محمدرسول کد نامزد ۱۲۹۲

۹۶ - آقای کامبیز بزرگمهر فرزند پرویز کد نامزد ۱۲۹۴

۹۷ - آقای قاسم بشیری فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۲۹۶

۹۸ - آقای محمدمهدی بهرامیان فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۲۹۸

۹۹ - آقای علیرضا بهروزیان فرزند صفر کد نامزد ۱۴۱۱

۱۰۰ - آقای محمدهادی بهزادی فرزند مقصود کد نامزد ۱۴۱۲

۱۰۱ - خانم نرگس بهزادی فرزند محمود کد نامزد ۱۴۱۴

۱۰۲ - آقای حسین بهزادی فر فرزند قربان کد نامزد ۱۴۱۵

۱۰۳ - آقای سیدجمال بهشتی فرزند سید مرتضی کد نامزد ۱۴۱۶

۱۰۴ - آقای کوروش بهلولی فرزند علی عسگر کد نامزد ۱۴۱۷

۱۰۵ - آقای بهنام بهنیایی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۱۸

۱۰۶ - آقای علی بیات فرزند محسن کد نامزد ۱۴۲۱

۱۰۷ - آقای مهدی بیات فرزند فریدون کد نامزد ۱۴۲۲

۱۰۸ - آقای محمد بیاناتی فرزند حبیب الله کد نامزد ۱۴۲۴

۱۰۹ - آقای ابوالفضل بی درنک فرزند حیدرعلی کد نامزد ۱۴۲۵

۱۱۰ - آقای روزبه بیژنی فرزند ناصر کد نامزد ۱۴۲۶

۱۱۱ - آقای حامد بیک محمدلو فرزند فضلعلی کد نامزد ۱۴۲۷

۱۱۲ - خانم سارا بیگدلی فرزند گوهر علی کد نامزد ۱۴۲۸

۱۱۳ - آقای پویا پارسا فرزند پرویز کد نامزد ۱۴۲۹

۱۱۴ - آقای منصور پاک منش فرزند فتح اله کد نامزد ۱۴۴۲

۱۱۵ - آقای پویا پناهی فرزند محمدجعفر کد نامزد ۱۴۴۵

۱۱۶ - آقای میلاد پناهی فرزند مجید کد نامزد ۱۴۴۶

۱۱۷ - آقای وحید پورامان فرزند ودود کد نامزد ۱۴۴۷

۱۱۸ - آقای نوید پورجلیلی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۴۴۸

۱۱۹ - آقای رضا پورغریبشاهی شهربابک فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۴۹

۱۲۰ - آقای محمد پورقربان فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۵۱

۱۲۱ - آقای کورش پورکیا فرزند مراد کد نامزد ۱۴۵۲

۱۲۲ - خانم فرحناز پورمظاهری فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۴۵۵

۱۲۳ - آقای محمدجواد پورملکی بنادکوکی فرزند احمد کد نامزد ۱۴۵۶

۱۲۴ - آقای مسعود پوستین دوزامیری فرزند ضیاءالدین کد نامزد ۱۴۵۷

۱۲۵ - آقای فرامرز پیرزادی فر فرزند حسنعلی کد نامزد ۱۴۵۸

۱۲۶ - آقای سیدعلیرضا تاج زاده فرزند میر محمود کد نامزد ۱۴۵۹

۱۲۷ - خانم سارا تاجیک نشاطیه فرزند ناصر کد نامزد ۱۴۶۱

۱۲۸ - آقای عبدالقاسم ترابی فرزند عبدالعلی کد نامزد ۱۴۶۲

۱۲۹ - آقای بهنام ترابی تبریزی فرزند فرج کد نامزد ۱۴۶۴

۱۳۰ - آقای بابک ترکاشوند فرزند فرج الله کد نامزد ۱۴۶۵

۱۳۱ - آقای پوریا ترکاشوند فرزند مراد کد نامزد ۱۴۶۶

۱۳۲ - آقای سجاد ترکاشوند فرزند کریم کد نامزد ۱۴۶۸

۱۳۳ - آقای فرهاد ترکاشوند فرزند اله نور کد نامزد ۱۴۶۹

۱۳۴ - آقای اکبر تقی خانی فرزند کریم کد نامزد ۱۴۷۴

۱۳۵ - آقای مهدی تمیزی فرزند محبت کد نامزد ۱۴۷۶

۱۳۶ - آقای یوسف توفیقی فرزند گرزعلی کد نامزد ۱۴۷۷

۱۳۷ - آقای مصطفی توکلی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۴۷۸

۱۳۸ - آقای سیدمحمددانیال تولیت فرزند سید حسین کد نامزد ۱۴۸۱

۱۳۹ - خانم ساحل تیموری فرزند سهراب کد نامزد ۱۴۸۲

۱۴۰ - خانم زهرا ثابت فرزند یعقوب کد نامزد ۱۴۸۴

۱۴۱ - خانم فاطمه ثلاثی فرزند محمد حسن کد نامزد ۱۴۸۵

۱۴۲ - آقای مهدی جانجان فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۴۸۶

۱۴۳ - آقای سیدرضا جاوید فرزند محمود کد نامزد ۱۴۸۷

۱۴۴ - خانم فاطمه جاوید فرزند معصومعلی کد نامزد ۱۴۸۸

۱۴۵ - آقای فریدون جباری قرالر فرزند یداله کد نامزد ۱۴۸۹

۱۴۶ - خانم سارابیگم جعفری فرزند سیدحسین کد نامزد ۱۴۹۱

۱۴۷ - آقای علی محمد جعفری فرزند محمد کد نامزد ۱۴۹۴

۱۴۸ - آقای محمد جعفری فرزند عبدالله کد نامزد ۱۴۹۵

۱۴۹ - آقای محمدتقی جعفری فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۹۶

۱۵۰ - آقای مجید جعفری آبش احمدلو فرزند محمد کد نامزد ۱۴۹۷

۱۵۱ - آقای مجید جلالی مهر فرزند حسین کد نامزد ۱۴۹۸

۱۵۲ - آقای احسان جلیل وند فرزند علی کد نامزد ۱۴۹۹

۱۵۳ - آقای حامد جلیلی پور فرزند حسن کد نامزد ۱۵۱۱

۱۵۴ - آقای روح اله جمالی فرزند علی کد نامزد ۱۵۱۲

۱۵۵ - آقای مجید جمشیدی فرزند عین اله کد نامزد ۱۵۱۴

۱۵۶ - آقای فرشاد جمشیدی زنگنه فرزند مرتضی کد نامزد ۱۵۱۵

۱۵۷ - آقای علی رضا جنتیان فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۱۶

۱۵۸ - آقای امین جهانگیری فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۵۱۷

۱۵۹ - آقای سیدمحمود جوادی فرزند سیدرضا کد نامزد ۱۵۱۸

۱۶۰ - آقای محمدجعفر جوادی فرزند یحیی کد نامزد ۱۵۱۹

۱۶۱ - آقای پیروز جوانمیری فرزند عبدالعلی کد نامزد ۱۵۲۱

۱۶۲ - آقای امیر جودی فرزند طاطار کد نامزد ۱۵۲۲

۱۶۳ - آقای جواد چپردار فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۵۲۵

۱۶۴ - آقای فرامرز چرخ انداز فرزند رستم کد نامزد ۱۵۲۶

۱۶۵ - خانم شکوفه چرخی فرزند زین العابدین کد نامزد ۱۵۲۷

۱۶۶ - آقای رضا چهرافروز فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۵۲۸

۱۶۷ - آقای علی حاجی آقازاده وحیدی فرزند احمدآقا کد نامزد ۱۵۴۱

۱۶۸ - آقای سعید حاجی بگلو فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۵۴۲

۱۶۹ - آقای ولی اله حاجی پور فرزند روح اله کد نامزد ۱۵۴۵

۱۷۰ - آقای جواد حاجی پورتوران پشتی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۵۴۶

۱۷۱ - آقای مجتبی حاجی قاسمی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۴۷

۱۷۲ - آقای امیر حاجی محمدرضاشیرازی فرزند احمد کد نامزد ۱۵۴۹

۱۷۳ - آقای امیر حاجی محمدی فرزند ناصر کد نامزد ۱۵۵۱

۱۷۴ - آقای امیرمصطفی حامدهاشمی فرزند علی محمد کد نامزد ۱۵۵۲

۱۷۵ - آقای حسین حبیبی فرزند حجت اله کد نامزد ۱۵۵۴

۱۷۶ - خانم سمیرا حبیبی فرزند نوروزعلی کد نامزد ۱۵۵۶

۱۷۷ - آقای محمد حبیبی فرزند علی کد نامزد ۱۵۵۷

۱۷۸ - آقای کریم حجازی فرزند سلمان کد نامزد ۱۵۵۹

۱۷۹ - آقای امیر حسنلو فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۵۶۱

۱۸۰ - خانم مهدیه حسنی فرزند حمید کد نامزد ۱۵۶۴

۱۸۱ - آقای امید حسینی فرزند کمال الدین کد نامزد ۱۵۶۵

۱۸۲ - آقای سیدکاظم حسینی فرزند سیدیوسف کد نامزد ۱۵۶۶

۱۸۳ - آقای سیدمحمد حسینی فرزند سیدرحمت اله کد نامزد ۱۵۶۷

۱۸۴ - آقای فرهاد حسینی فرزند اسد کد نامزد ۱۵۶۸

۱۸۵ - آقای سیدمصطفی حسینی ابوتربه فرزند سید احمد کد نامزد ۱۵۶۹

۱۸۶ - آقای سیدشهاب حسینی نیا فرزند سیدرستم کد نامزد ۱۵۷۱

۱۸۷ - آقای حمید حشمدار فرزند روح اله کد نامزد ۱۵۷۲

۱۸۸ - آقای محمد حشمدار فرزند حسن کد نامزد ۱۵۷۴

۱۸۹ - آقای علی مصطفی حفاری قاضیجهانی فرزند عزت کد نامزد ۱۵۷۵

۱۹۰ - آقای مصطفی حکیمی مهدی آباد فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۷۶

۱۹۱ - آقای جمال حمدگذار فرزند صالح کد نامزد ۱۵۷۷

۱۹۲ - خانم فریده حمودنژاد فرزند داود کد نامزد ۱۵۷۸

۱۹۳ - آقای حمید حیدرخانی فرزند فیض الله کد نامزد ۱۵۷۹

۱۹۴ - آقای ابوالفضل حیدری فرزند قنبرعلی کد نامزد ۱۵۸۱

۱۹۵ - آقای علی اکبر حیدری فرزند علی کد نامزد ۱۵۸۲

۱۹۶ - آقای محمود حیدری فرزند علی کد نامزد ۱۵۸۴

۱۹۷ - آقای مهدی حیدری فرزند محمد کد نامزد ۱۵۸۵

۱۹۸ - آقای رضا خادم الحسینی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۸۶

۱۹۹ - آقای قاسم خاکی جوان فرزند نصرت الله کد نامزد ۱۵۸۷

۲۰۰ - آقای حسین خالق پرست میکال فرزند تیمور کد نامزد ۱۵۸۸

۲۰۱ - آقای علیرضا خان محمدی فرزند ذبیح اله کد نامزد ۱۵۸۹

۲۰۲ - آقای هادی خانمحمدی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۹۱

۲۰۳ - آقای محمدحسن خبیر فرزند محمد کد نامزد ۱۵۹۲

۲۰۴ - آقای محسن خدابنده اویلی فرزند جهانگیر کد نامزد ۱۵۹۵

۲۰۵ - خانم فاطمه خدابین فرزند محمد کد نامزد ۱۵۹۶

۲۰۶ - آقای محمد خدابین فرزند نصراله کد نامزد ۱۵۹۷

۲۰۷ - خانم آمنه خدادادی فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۵۹۸

۲۰۸ - آقای علیرضا خدادادی فرزند حیدر کد نامزد ۱۵۹۹

۲۰۹ - آقای محسن خدری فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۶۱۱

۲۱۰ - آقای محمد خدری فرزند نوروزعلی کد نامزد ۱۶۱۲

۲۱۱ - آقای محسن خرم جاه فرزند حسین کد نامزد ۱۶۱۴

۲۱۲ - آقای رحیم خستو فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۶۱۵

۲۱۳ - آقای بابک خسرویان فرزند ابوحمزه کد نامزد ۱۶۱۷

۲۱۴ - آقای سیدفرید خلخالی فرزند سید یعسوب کد نامزد ۱۶۱۹

۲۱۵ - آقای ابراهیم خمسهء فرزند حیدر کد نامزد ۱۶۲۱

۲۱۶ - آقای محمدمهدی خورشیدوند فرزند عزت اله کد نامزد ۱۶۲۵

۲۱۷ - آقای حمیدرضا خوشدلی فرزند غلام کد نامزد ۱۶۲۶

۲۱۸ - آقای حسین خوشه سپهر فرزند دلاور کد نامزد ۱۶۲۷

۲۱۹ - آقای رضا دادالهی بهادرانی فرزند صمدالله کد نامزد ۱۶۲۸

۲۲۰ - آقای رضا دادخواه تهرانی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۲۹

۲۲۱ - آقای احسان دانش فر فرزند ذوالفقار کد نامزد ۱۶۴۲

۲۲۲ - آقای مهدی دانش فر فرزند احمد کد نامزد ۱۶۴۴

۲۲۳ - خانم فاطمه داودنژادسرابی فرزند داود کد نامزد ۱۶۴۵

۲۲۴ - خانم فاطمه داودی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۴۶

۲۲۵ - آقای محمد دربندی فرزند سلطان محمد کد نامزد ۱۶۴۷

۲۲۶ - آقای علی دره شیری فرزند داود کد نامزد ۱۶۴۹

۲۲۷ - آقای فرزاد دژاکام فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۶۵۱

۲۲۸ - خانم مرضیه دندانه وند فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۶۵۲

۲۲۹ - آقای محمد دهبالائی فرزند مسیب کد نامزد ۱۶۵۴

۲۳۰ - آقای مهدی دهقانپور فرزند حسین کد نامزد ۱۶۵۵

۲۳۱ - آقای میثم دهقان محمودآباد فرزند حسین کد نامزد ۱۶۵۶

۲۳۲ - آقای احمدرضا دیلمی معزی فرزند صفرعلی کد نامزد ۱۶۵۸

۲۳۳ - آقای غلامحسن دیناروند فرزند رحم خدا کد نامزد ۱۶۵۹

۲۳۴ - آقای رضا دین محمدی فرزند عیوض کد نامزد ۱۶۶۱

۲۳۵ - آقای علی ذبیحی فرزند اروجعلی کد نامزد ۱۶۶۲

۲۳۶ - آقای علی ذوالفقاری فرزند غلام کد نامزد ۱۶۶۴

۲۳۷ - آقای کامبیز راشدی فرزند کاظم کد نامزد ۱۶۶۵

۲۳۸ - آقای حسینعلی رام فرزند داداشعلی کد نامزد ۱۶۶۷

۲۳۹ - آقای مهدی ربیعی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۶۸

۲۴۰ - خانم فرشته ربیعی روزبهانی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۶۹

۲۴۱ - آقای امین ربیعی مهر فرزند باسل کد نامزد ۱۶۷۱

۲۴۲ - آقای جواد رجبی فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۶۷۲

۲۴۳ - آقای خسرو رحمانی فرزند مریدعلی کد نامزد ۱۶۷۴

۲۴۴ - آقای علی رحمانی فرزند سبزعلی کد نامزد ۱۶۷۵

۲۴۵ - خانم ام کلثوم رحمتی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۶۷۶

۲۴۶ - آقای محمد رحمتی فرزند محمدجواد کد نامزد ۱۶۷۷

۲۴۷ - آقای حسین رحمتی کیا فرزند مصطفی کد نامزد ۱۶۷۸

۲۴۸ - آقای حسین رحیملوی اقدم فرزند علی کد نامزد ۱۶۷۹

۲۴۹ - آقای حسین رحیمی فرزند احمد کد نامزد ۱۶۸۱

۲۵۰ - آقای علیرضا رحیمی فرزند ولی کد نامزد ۱۶۸۲

۲۵۱ - آقای علیرضا رحیمی محمودآبادی فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۶۸۴

۲۵۲ - خانم پریسا ردائی فرزند فرشید کد نامزد ۱۶۸۵

۲۵۳ - آقای محمدعلی رزاقی فرزند مسیب کد نامزد ۱۶۸۶

۲۵۴ - آقای محمدهادی رزاقی فرزند محمدمهدی کد نامزد ۱۶۸۷

۲۵۵ - آقای ناصر رزق خواه فرزند مصیر کد نامزد ۱۶۸۸

۲۵۶ - آقای محمدابراهیم رستگاری گوهر فرزند مجید کد نامزد ۱۶۸۹

۲۵۷ - آقای محمد رستم زاده ملکی فرزند ناصر کد نامزد ۱۶۹۱

۲۵۸ - آقای یداله رستمی فرزند خیر اله کد نامزد ۱۶۹۵

۲۵۹ - آقای احد رسولی فرزند اژدر کد نامزد ۱۶۹۸

۲۶۰ - آقای مهدی رشیدی طاشکوئی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۱۱

۲۶۱ - خانم کبری رضا فرزند منوچهر کد نامزد ۱۷۱۲

۲۶۲ - آقای امیرحسین رضاقلی فرزند امراله کد نامزد ۱۷۱۴

۲۶۳ - خانم باران رضائی فرزند عیسی کد نامزد ۱۷۱۵

۲۶۴ - آقای پرویز رضائی فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۷۱۶

۲۶۵ - آقای ناصر رضائی بیداخویدی فرزند رضا کد نامزد ۱۷۱۹

۲۶۶ - آقای محمد رضائی صدرآبادی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۲۱

۲۶۷ - آقای علی رضائی کلوانی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۲۲

۲۶۸ - خانم فروغ رعنائی فرزند درویش کد نامزد ۱۷۲۴

۲۶۹ - آقای مصطفی رعیتی فرزند رضا کد نامزد ۱۷۲۵

۲۷۰ - آقای مهدی رفسنجانی اکبرآبادی فرزند جمال کد نامزد ۱۷۲۷

۲۷۱ - آقای علی رفیعی فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۷۲۸

۲۷۲ - آقای مجتبی رفیعی سیر فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۷۴۱

۲۷۳ - آقای جواد رنجبری تازه کند فرزند صمد کد نامزد ۱۷۴۴

۲۷۴ - خانم منصوره رهبری فرزند علی کد نامزد ۱۷۴۵

۲۷۵ - آقای امیرشهرام روحی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۷۴۶

۲۷۶ - آقای رضا رودگر فرزند داود کد نامزد ۱۷۴۷

۲۷۷ - آقای رامین روستاآزاد فرزند بهروز کد نامزد ۱۷۴۸

۲۷۸ - آقای محمد روستانیا فرزند داود کد نامزد ۱۷۴۹

۲۷۹ - آقای محسن روشن اردکانی فرزند عباس کد نامزد ۱۷۵۱

۲۸۰ - آقای کورش رومیانی محمودی فرزند نوری کد نامزد ۱۷۵۲

۲۸۱ - آقای محمدجواد رئیسی فرزند بهادر کد نامزد ۱۷۵۴

۲۸۲ - خانم مهلا رئوف مقدم فرزند جواد کد نامزد ۱۷۵۵

۲۸۳ - آقای محسن ریوندی فرزند علی کد نامزد ۱۷۵۶

۲۸۴ - آقای مصطفی زارع گلنکشی فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۷۵۸

۲۸۵ - خانم سمانه زارعی فرزند داود کد نامزد ۱۷۵۹

۲۸۶ - آقای حمید زبیری فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۷۶۲

۲۸۷ - خانم حدیثه زرنگانیان فرزند محمد کد نامزد ۱۷۶۴

۲۸۸ - آقای شهاب زرین پناه فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۷۶۵

۲۸۹ - آقای امیرعباس زمانی فرزند حسن کد نامزد ۱۷۶۷

۲۹۰ - آقای هومن زین العبادی فرزند علی کد نامزد ۱۷۶۸

۲۹۱ - آقای علیرضا زینتی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۷۶۹

۲۹۲ - آقای افشین ساروئی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۷۷۱

۲۹۳ - آقای عزیز ساسانی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۷۲

۲۹۴ - آقای علی اکبر ساسانی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۷۴

۲۹۵ - آقای علیرضا ساسانی فرزند منصور کد نامزد ۱۷۷۵

۲۹۶ - آقای عادل سالاری اسکر فرزند نادعلی کد نامزد ۱۷۷۶

۲۹۷ - آقای عبدالله سالاری اسکر فرزند نادعلی کد نامزد ۱۷۷۸

۲۹۸ - آقای کاظم سالک فرامرزی فرزند یداله کد نامزد ۱۷۷۹

۲۹۹ - آقای مجید سانی خانی فرزند عبدالله کد نامزد ۱۷۸۲

۳۰۰ - آقای علی سبزه پرور فرزند عباس کد نامزد ۱۷۸۴

۳۰۱ - آقای محمد سپهری فرد فرزند محرم کد نامزد ۱۷۸۵

۳۰۲ - آقای مهدی ستار فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۷۸۶

۳۰۳ - آقای محمد سخاوتی فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۷۸۷

۳۰۴ - خانم لیلا سرائی فرزند علی کد نامزد ۱۷۸۸

۳۰۵ - خانم ویدا سرداری فرزند فرامرز کد نامزد ۱۷۸۹

۳۰۶ - خانم سارا سروش راد فرزند احمد کد نامزد ۱۷۹۱

۳۰۷ - آقای علی سعدی نیا مشهور به قمی اویلی فرزند علی محمد کد نامزد ۱۷۹۲

۳۰۸ - آقای جواد سعیدی فرزند روح اله کد نامزد ۱۷۹۴

۳۰۹ - آقای رضا سعیدی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۷۹۵

۳۱۰ - آقای علیرضا سعیدی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۹۶

۳۱۱ - آقای حسین سعیدی سیرائی فرزند مست علی کد نامزد ۱۷۹۷

۳۱۲ - آقای اسلام سفری قلعه جق فرزند محمد کد نامزد ۱۷۹۸

۳۱۳ - آقای محمدعلی سقای طوسی فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۷۹۹

۳۱۴ - آقای احمد سلطانی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸۱۱

۳۱۵ - خانم زهرا سلطانی فرزند رمضان کد نامزد ۱۸۱۲

۳۱۶ - آقای رضا سلیمانی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۱۵

۳۱۷ - آقای حجت سلیمانی اصل فرزند قدیر کد نامزد ۱۸۱۶

۳۱۸ - آقای اکبر سلیم نژاد فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۱۷

۳۱۹ - خانم خدیجه سلیم نژاد فرزند بهرام کد نامزد ۱۸۱۸

۳۲۰ - خانم ملیحه سنگ سفیدی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۸۲۱

۳۲۱ - آقای مهدی سهراب پور فرزند سام کد نامزد ۱۸۲۲

۳۲۲ - آقای علی اصغر سهرابی فرزند علی کد نامزد ۱۸۲۴

۳۲۳ - آقای محمد سهیلی فر فرزند حمیدرضا کد نامزد ۱۸۲۵

۳۲۴ - آقای محمدمهدی سوری فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۸۲۶

۳۲۵ - آقای سیدمحمدرضا سیدناصرالدین فرزند سید محمد حسن کد نامزد ۱۸۲۷

۳۲۶ - آقای احمد شادمان فرزند کریم کد نامزد ۱۸۲۸

۳۲۷ - آقای امین شاری پور فرزند ناصر کد نامزد ۱۸۲۹

۳۲۸ - آقای سعید شاکری فرزند حمیدرضا کد نامزد ۱۸۴۱

۳۲۹ - آقای عزیز شامی زاده کلهرتقی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۴۲

۳۳۰ - خانم اعظم شاه بیک فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۴۴

۳۳۱ - آقای عباس شاه محمدی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۸۴۵

۳۳۲ - آقای محمد شاهمرادی فرزند صفت الله کد نامزد ۱۸۴۶

۳۳۳ - آقای سیدجواد شریف شیخ الاسلامی فرزند سید ابوالفضل کد نامزد ۱۸۴۷

۳۳۴ - آقای حسام الدین شریف کاظمی فرزند نادعلی کد نامزد ۱۸۴۸

۳۳۵ - آقای محمود شفیعی گرده کوهی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۵۴

۳۳۶ - آقای حیدر شکوری فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۸۵۷

۳۳۷ - خانم مونا شکوری کهی فرزند رزاق کد نامزد ۱۸۵۸

۳۳۸ - خانم مریم شمس اسفندآبادی فرزند داود کد نامزد ۱۸۵۹

۳۳۹ - آقای علی شمسیان نورسته فرزند یحیی کد نامزد ۱۸۶۱

۳۴۰ - خانم پروین شناسوند فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۸۶۲

۳۴۱ - آقای محمدرضا شهبازی فرزند شهاب کد نامزد ۱۸۶۴

۳۴۲ - آقای وحید شورابی مزرعه آخوند فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۶۵

۳۴۳ - آقای محمدحسین شیخ فرزند محمود کد نامزد ۱۸۶۷

۳۴۴ - آقای حامد شیخ انصاری فرزند علی رضا کد نامزد ۱۸۶۸

۳۴۵ - آقای علی اکبر شیخلر فرزند علی کد نامزد ۱۸۶۹

۳۴۶ - خانم معصومه شیخیان شهربابکی فرزند شاه میرزا کد نامزد ۱۸۷۱

۳۴۷ - آقای حسین شیرانی فرزند شهریار کد نامزد ۱۸۷۲

۳۴۸ - آقای مهدی صادق دقیقی فرزند رضا کد نامزد ۱۸۷۵

۳۴۹ - آقای جواد صادقی فرزند عبداله کد نامزد ۱۸۷۶

۳۵۰ - آقای مهرداد صادقی ده صحرائی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸۷۷

۳۵۱ - آقای حسین صالحی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۷۸

۳۵۲ - آقای مهدی صالحی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۷۹

۳۵۳ - خانم زهرا صباحی مهر فرزند گنجعلی کد نامزد ۱۸۸۱

۳۵۴ - آقای غلامرضا صباغی فرزند علی محمد کد نامزد ۱۸۸۲

۳۵۵ - آقای بابک صبحی شیشوان فرزند وحید کد نامزد ۱۸۸۴

۳۵۶ - آقای مجید صدری فرزند محمد علی کد نامزد ۱۸۸۶

۳۵۷ - آقای میرابراهیم صدیق فرزند میرمحمود کد نامزد ۱۸۸۷

۳۵۸ - آقای امیرمحمد صفاخیل فرزند محمدولی کد نامزد ۱۸۸۹

۳۵۹ - آقای علی صمدبین فرزند رحمت اله کد نامزد ۱۸۹۱

۳۶۰ - آقای مهدی صمدی فرزند اسداله کد نامزد ۱۸۹۲

۳۶۱ - آقای محمدجواد صوفی فرزند محمود کد نامزد ۱۸۹۴

۳۶۲ - آقای امید ضیائی فرزند محمود کد نامزد ۱۸۹۵

۳۶۳ - خانم فرزانه طالبی فرزند محمود کد نامزد ۱۸۹۶

۳۶۴ - آقای محمدکاظم طالبی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸۹۷

۳۶۵ - آقای حسین طاهرخانی فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۸۹۸

۳۶۶ - آقای مرتضی طایری فرزند بلوط کد نامزد ۱۸۹۹

۳۶۷ - آقای سیداحمد طباطبائی فراشاهی فرزند سیدسامع کد نامزد ۱۹۱۱

۳۶۸ - آقای صمد طلوعی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۱۴

۳۶۹ - آقای امیر طهماسبی فرزند اسداله کد نامزد ۱۹۱۵

۳۷۰ - آقای علی اکبر طهماسبی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۱۶

۳۷۱ - آقای حمید طهماسبی آبدر فرزند حسین کد نامزد ۱۹۱۷

۳۷۲ - آقای نصرالله طهوری فرزند یدالله کد نامزد ۱۹۱۹

۳۷۳ - آقای عامر عابد فرزند اباصلت کد نامزد ۱۹۲۱

۳۷۴ - آقای ابراهیم عابدی فرزند علی کد نامزد ۱۹۲۲

۳۷۵ - آقای حسن عابدی شیروانه ده فرزند علی کد نامزد ۱۹۲۴

۳۷۶ - آقای سعید عافیت طلب فرزند ابوسعید کد نامزد ۱۹۲۶

۳۷۷ - آقای اسماعیل عبادی فرزند حسنعلی کد نامزد ۱۹۲۷

۳۷۸ - آقای سیاوش عبادی فرزند قربان کد نامزد ۱۹۲۸

۳۷۹ - آقای پوریا عباس زاده فرزند محمد کد نامزد ۱۹۲۹

۳۸۰ - آقای مجید عباس زاده قاضلوئی فرزند اسمعلی کد نامزد ۱۹۴۱

۳۸۱ - آقای سیدمجتبی عباسی فرزند میرحسین کد نامزد ۱۹۴۲

۳۸۲ - آقای محسن عباسی فرزند عبدالله کد نامزد ۱۹۴۵

۳۸۳ - آقای محمد عباسی آبادی فرزند علی حیدر کد نامزد ۱۹۴۷

۳۸۴ - آقای حجت عباسی حاجی فیروز فرزند کاظم کد نامزد ۱۹۴۸

۳۸۵ - آقای سعید عبدالصمدی فرزند رمضان کد نامزد ۱۹۴۹

۳۸۶ - آقای جواد عبدالمالکی فرزند رحمت اله کد نامزد ۱۹۵۱

۳۸۷ - آقای حمیدرضا عبداله پور فرزند حسین کد نامزد ۱۹۵۲

۳۸۸ - خانم مریم عبدالوند فرزند صفدر کد نامزد ۱۹۵۴

۳۸۹ - آقای سیروس عبدی فرزند عرب کد نامزد ۱۹۵۵

۳۹۰ - خانم فاطمه عرب اسدی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۹۵۶

۳۹۱ - آقای محسن عربیون فرزند محمد کد نامزد ۱۹۵۷

۳۹۲ - آقای ناصر عزیزی فرزند جلیل کد نامزد ۱۹۵۸

۳۹۳ - آقای سعید عزیزی آریا فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۹۵۹

۳۹۴ - آقای اکبر عسکری فرزند مهدی کد نامزد ۱۹۶۲

۳۹۵ - خانم فاطمه عسکری فرزند اسحق کد نامزد ۱۹۶۴

۳۹۶ - آقای علیرضا عسگری فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۹۶۵

۳۹۷ - آقای محمدرضا عطاءاللهی فرزند علی کد نامزد ۱۹۶۶

۳۹۸ - آقای احمد علامی مهماندوستی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۹۶۷

۳۹۹ - آقای عادل علی بازی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۶۹

۴۰۰ - خانم زهرا علی بخشی زاده فرزند عیسی کد نامزد ۱۹۷۱

۴۰۱ - آقای محمد علی پورنایبی فرزند رحمت اله کد نامزد ۱۹۷۲

۴۰۲ - خانم شادی علیجانی فرزند جهانفر کد نامزد ۱۹۷۴

۴۰۳ - خانم ناهید علیخانی فرزند جلال کد نامزد ۱۹۷۶

۴۰۴ - خانم زهرا علی زاده فرزند علی کد نامزد ۱۹۷۷

۴۰۵ - آقای محمد علی یزدی فرزند رضا کد نامزد ۱۹۷۸

۴۰۶ - آقای ناصر علی شیری فرزند محمد کد نامزد ۱۹۷۹

۴۰۷ - آقای شاپور علی نژاد فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۹۸۱

۴۰۸ - آقای محمدرضا علی نژاد فرزند محمد کد نامزد ۱۹۸۲

۴۰۹ - آقای مهدی غفارنژاد فرزند نظامعلی کد نامزد ۱۹۸۵

۴۱۰ - آقای وحید غفاری حافظ فرزند احد کد نامزد ۱۹۸۶

۴۱۱ - آقای حجت اله غلامرضائی فرزند فضل الله کد نامزد ۱۹۸۷

۴۱۲ - آقای احمد غلامی قوام آبادی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۹۸۸

۴۱۳ - آقای امیرحسین فتح العلومی فرزند غفور کد نامزد ۱۹۹۱

۴۱۴ - آقای محمدعلی فتحی فرزند قشمشم کد نامزد ۱۹۹۲

۴۱۵ - آقای ناصر فتحی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۹۴

۴۱۶ - آقای حسین فتوحی چاهوکی فرزند کریم کد نامزد ۱۹۹۵

۴۱۷ - آقای مصطفی فراغت فرزند حسین کد نامزد ۱۹۹۶

۴۱۸ - آقای محمد فراهانی کیا فرزند خدامراد کد نامزد ۱۹۹۷

۴۱۹ - آقای عارف فرج فرزند عطاءاله کد نامزد ۱۹۹۸

۴۲۰ - آقای رحیم فرجی فرزند فتحعلی کد نامزد ۲۱۱۲

۴۲۱ - آقای محمد فرح زاد فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۱۱۴

۴۲۲ - آقای ابراهیم فردی فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۱۱۵

۴۲۳ - خانم زهرا فرهنگ کلیانی فرزند مقصود کد نامزد ۲۱۱۶

۴۲۴ - آقای پیام فضلی خانی فرزند یوسف کد نامزد ۲۱۱۷

۴۲۵ - آقای مهدی فیروزبخت فرزند محمد کد نامزد ۲۱۱۹

۴۲۶ - آقای میثم فیروزبخت فرزند رضا کد نامزد ۲۱۲۱

۴۲۷ - آقای سعید فیروزگاه فرزند رحمت اله کد نامزد ۲۱۲۲

۴۲۸ - آقای امیرارسلان فیضی فرزند اسدالله کد نامزد ۲۱۲۵

۴۲۹ - آقای علی قاسم پور فرزند عبدالعلی کد نامزد ۲۱۲۷

۴۳۰ - خانم زهرا قاسمی فرزند اصلان کد نامزد ۲۱۲۸

۴۳۱ - آقای مهدی قاسمی فرزند عباس کد نامزد ۲۱۲۹

۴۳۲ - آقای وحید قاسمی وند فرزند رستمعلی کد نامزد ۲۱۴۱

۴۳۳ - آقای محمداسماعیل قاصدی فرزند محمدجواد کد نامزد ۲۱۴۲

۴۳۴ - آقای کوروش قائیدرحمتی فرزند نوروز کد نامزد ۲۱۴۴

۴۳۵ - آقای فرشاد قراگوزلو فرزند احمد کد نامزد ۲۱۴۵

۴۳۶ - آقای امیر قربان پورتکمه داش فرزند رضا کد نامزد ۲۱۴۶

۴۳۷ - خانم زینب قربانلو فرزند فضل اله کد نامزد ۲۱۴۷

۴۳۸ - آقای محمدرضا قربانی فرزند آقامعلی کد نامزد ۲۱۴۹

۴۳۹ - خانم مریم قربانی فرزند محمود کد نامزد ۲۱۵۱

۴۴۰ - خانم نرگس قربانی فرزند محمود کد نامزد ۲۱۵۲

۴۴۱ - آقای سیدمحمود قرشی فرزند میرمعصوم کد نامزد ۲۱۵۴

۴۴۲ - آقای سیدسعید قریشی فرزند سیدمجتبی کد نامزد ۲۱۵۶

۴۴۳ - آقای علی قلی زاده فرزند بهرامعلی کد نامزد ۲۱۵۷

۴۴۴ - خانم معصومه قمی اویلی فرزند ولی اله کد نامزد ۲۱۵۸

۴۴۵ - آقای محمدمهدی قنبرپور فرزند مصطفی کد نامزد ۲۱۵۹

۴۴۶ - آقای سعید قنبری فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۱۶۱

۴۴۷ - آقای محمد قنبری فرزند گلعلی کد نامزد ۲۱۶۲

۴۴۸ - آقای حسین قهرمانپوران فرزند علی کد نامزد ۲۱۶۴

۴۴۹ - آقای داود قهرمانی فرزند عیسی کد نامزد ۲۱۶۵

۴۵۰ - آقای علیرضا قهرمانی فرزند حسن کد نامزد ۲۱۶۶

۴۵۱ - آقای مسعود قهرمانی فرزند محمد کد نامزد ۲۱۶۸

۴۵۲ - خانم مریم قهرمانی صارم فرزند علی کد نامزد ۲۱۶۹

۴۵۳ - آقای محمدحسین قوامی فر فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۱۷۱

۴۵۴ - خانم سمیرا قورچیان فرزند شمس الدین کد نامزد ۲۱۷۲

۴۵۵ - خانم سارا کارگر فرزند باقر کد نامزد ۲۱۷۴

۴۵۶ - آقای اصغر کاظمی فرزند سلام اله کد نامزد ۲۱۷۶

۴۵۷ - آقای مرتضی کاظمی اصل فرزند صادق کد نامزد ۲۱۷۷

۴۵۸ - خانم ربابه کاوسی فرزند سیاوش کد نامزد ۲۱۸۱

۴۵۹ - آقای امیرارسلان کرد فرزند علیرضا کد نامزد ۲۱۸۲

۴۶۰ - آقای اصغر کردعلی وند فرزند محمدخان کد نامزد ۲۱۸۴

۴۶۱ - خانم شهرزاد کرم پور فرزند صابر کد نامزد ۲۱۸۶

۴۶۲ - آقای نقی کرملو فرزند محسن کد نامزد ۲۱۸۷

۴۶۳ - آقای مرتضی کرمی فرزند نصراله کد نامزد ۲۱۸۸

۴۶۴ - آقای علی کرمیان فرزند مجید کد نامزد ۲۱۸۹

۴۶۵ - آقای محمدرضا کرونی فرزند قاسم کد نامزد ۲۱۹۱

۴۶۶ - آقای مهدی کریمائی فرزند نجیب اله کد نامزد ۲۱۹۲

۴۶۷ - آقای خسرو کریم بیک طهرانی فرزند منوچهر کد نامزد ۲۱۹۴

۴۶۸ - آقای قربانعلی کریمخانی فرزند کریم کد نامزد ۲۱۹۵

۴۶۹ - آقای مجتبی کریمی فرزند معراجعلی کد نامزد ۲۱۹۶

۴۷۰ - آقای محمد کریمی فرزند احمد کد نامزد ۲۱۹۷

۴۷۱ - آقای یونس کریمی فرزند نصراله کد نامزد ۲۱۹۸

۴۷۲ - آقای مهدی کریمی بابااحمدی فرزند مرادخون کد نامزد ۲۱۹۹

۴۷۳ - خانم مریم کریمی رزکانی فرزند محمد کد نامزد ۲۲۱۲

۴۷۴ - آقای سعید کریمی واریانی فرزند نوراله کد نامزد ۲۲۱۴

۴۷۵ - آقای محسن کشاورزی فرزند عباس کد نامزد ۲۲۱۵

۴۷۶ - خانم مهساسادات کلالی فرزند سیدمحمود کد نامزد ۲۲۱۷

۴۷۷ - خانم لیلا کلانتری فرزند رجبعلی کد نامزد ۲۲۱۸

۴۷۸ - آقای حسین کمال پور فرزند فریدون کد نامزد ۲۲۱۹

۴۷۹ - آقای سعید کمالی فرزند احمد کد نامزد ۲۲۴۲

۴۸۰ - آقای فرید کمالی فرزند احمد کد نامزد ۲۲۴۵

۴۸۱ - آقای سامان کمالی روستا فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۲۴۶

۴۸۲ - آقای عباس کمالی روستا فرزند حسن کد نامزد ۲۲۴۷

۴۸۳ - آقای عبدالله کهن ترابی فرزند کاظم کد نامزد ۲۲۴۸

۴۸۴ - آقای علی اصغر کوثری فرزند عزیزاله کد نامزد ۲۲۴۹

۴۸۵ - آقای محمدمهدی کوثری فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۲۵۱

۴۸۶ - خانم هانیا کوچک پور فرزند محمد کد نامزد ۲۲۵۲

۴۸۷ - خانم زهرا کورانی فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۲۵۴

۴۸۸ - آقای قربان کوهستانی فرزند نعمت اله کد نامزد ۲۲۵۶

۴۸۹ - آقای رضا کیاپاشا فرزند لقمان کد نامزد ۲۲۵۷

۴۹۰ - آقای مسعود کیاپاشا فرزند آذرنوش کد نامزد ۲۲۵۸

۴۹۱ - آقای علی کیان فرزند کیومرث کد نامزد ۲۲۶۱

۴۹۲ - آقای ناصر گروسی فرزند رسول کد نامزد ۲۲۶۴

۴۹۳ - خانم معصومه گلی فرزند جواد کد نامزد ۲۲۶۷

۴۹۴ - آقای عزت الله گودرزی فرزند نصرت اله کد نامزد ۲۲۶۸

۴۹۵ - خانم فرشته گودرزی فرزند امیرحسین کد نامزد ۲۲۶۹

۴۹۶ - آقای یونس لازمی فرزند هیبت اله کد نامزد ۲۲۷۱

۴۹۷ - آقای محمدرضا لامعی رامندی فرزند علی کد نامزد ۲۲۷۲

۴۹۸ - آقای بهزاد لطفی فرزند عین اله کد نامزد ۲۲۷۴

۴۹۹ - آقای هادی لطفی فرزند ذولفقار کد نامزد ۲۲۷۵

۵۰۰ - آقای اکبر لطفی آذر فرزند علی کد نامزد ۲۲۷۶

۵۰۱ - آقای امیرحسین مؤذن زنگ آباد فرزند مهدی کد نامزد ۲۲۷۸

۵۰۲ - آقای رسول مؤذن زنگ آباد فرزند مهدی کد نامزد ۲۲۷۹

۵۰۳ - آقای فرخ مؤمنی فرزند شکرالله کد نامزد ۲۲۸۱

۵۰۴ - آقای امید مبارکی فرزند منوچهر کد نامزد ۲۲۸۲

۵۰۵ - آقای نیما متوکلی فرزند جواد کد نامزد ۲۲۸۴

۵۰۶ - خانم بهشته السادات محبوبیان فرزند سیدایوب کد نامزد ۲۲۸۵

۵۰۷ - آقای رحیم محرابی ماجلان فرزند ایلخانی کد نامزد ۲۲۸۷

۵۰۸ - آقای محمد محسنی گرده کوهی فرزند حسن کد نامزد ۲۲۸۹

۵۰۹ - آقای محمدمهدی محمدرضا فرزند مصطفی کد نامزد ۲۲۹۱

۵۱۰ - آقای محسن محمدزاده اصل فرزند شمس اله کد نامزد ۲۲۹۲

۵۱۱ - آقای امیر محمدی فرزند صفرعلی کد نامزد ۲۲۹۴

۵۱۲ - آقای امیر محمدی فرزند ولی کد نامزد ۲۲۹۵

۵۱۳ - آقای مسعود محمدی فرزند حسین کد نامزد ۲۲۹۶

۵۱۴ - آقای علیرضا محمدی پاقلعه فرزند محمد کد نامزد ۲۲۹۷

۵۱۵ - آقای علی محمدی نودهی فرزند حسین کد نامزد ۲۲۹۸

۵۱۶ - آقای پدرام محمدیوسف فرزند سعید کد نامزد ۲۴۱۱

۵۱۷ - آقای رضا محمودی فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۴۱۴

۵۱۸ - آقای امیر محمودی منش فرزند حسن کد نامزد ۲۴۱۶

۵۱۹ - آقای سعید مختاری فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۴۱۷

۵۲۰ - آقای مجتبی مرادی اسلمرز فرزند ناصر کد نامزد ۲۴۱۸

۵۲۱ - آقای حسن مرادی رحیم آباد فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۴۱۹

۵۲۲ - آقای محمد مردانی فرزند صفرعلی کد نامزد ۲۴۲۱

۵۲۳ - خانم زلیخا مرسلی ارزنق فرزند نوروزعلی کد نامزد ۲۴۲۲

۵۲۴ - خانم طاهره مسعودی فرزند احمد کد نامزد ۲۴۲۴

۵۲۵ - آقای مهیار مصطفائی فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۴۲۷

۵۲۶ - آقای امیر معدنی پور فرزند محسن کد نامزد ۲۴۲۸

۵۲۷ - آقای سیدرضا معصومی خمین آبادی فرزند سید احمد کد نامزد ۲۴۲۹

۵۲۸ - آقای هومن معماریان فرزند بیژن کد نامزد ۲۴۴۲

۵۲۹ - آقای حمیدرضا مقدم نیا فرزند حسین کد نامزد ۲۴۴۵

۵۳۰ - آقای مهدی مقدم نیا فرزند عبدالعظیم کد نامزد ۲۴۴۶

۵۳۱ - خانم اعظم ملائی فرزند حجت الله کد نامزد ۲۴۴۸

۵۳۲ - آقای امین ملائی لورائی فرزند فرهاد کد نامزد ۲۴۴۹

۵۳۳ - آقای محمدرضا ملک زاده فرزند رجب کد نامزد ۲۴۵۱

۵۳۴ - خانم مهری ملک محمدی فرزند شوذب کد نامزد ۲۴۵۴

۵۳۵ - آقای مصطفی ملکی فرزند هدایت اله کد نامزد ۲۴۵۶

۵۳۶ - آقای مهراد منتظران فرزند علی کد نامزد ۲۴۵۷

۵۳۷ - آقای مهدی منتظری قهجاورستانی فرزند رحیم کد نامزد ۲۴۵۸

۵۳۸ - آقای محسن منصورخاکی فرزند آیت اله کد نامزد ۲۴۶۱

۵۳۹ - آقای مهدی منصورزارع فرزند حکمت اله کد نامزد ۲۴۶۲

۵۴۰ - آقای محمد منصوری فرزند قدیرعلی کد نامزد ۲۴۶۴

۵۴۱ - آقای مسعود منصوری فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۴۶۵

۵۴۲ - خانم فاطمه منعمی فرزند ایرج کد نامزد ۲۴۶۷

۵۴۳ - آقای حسین مهاجری فرزند محمد رضا کد نامزد ۲۴۶۸

۵۴۴ - خانم ناهید مهدوی فر فرزند عوضعلی کد نامزد ۲۴۶۹

۵۴۵ - آقای محمد مهدی فر فرزند حشمت کد نامزد ۲۴۷۱

۵۴۶ - آقای سیدجعفر موسوی فرزند سیدعلی اصغر کد نامزد ۲۴۷۲

۵۴۷ - آقای سیدمحمد موسوی فرزند سید کریم اله کد نامزد ۲۴۷۵

۵۴۸ - خانم سیده مریم موسوی فرزند سیدجعفر کد نامزد ۲۴۷۶

۵۴۹ - آقای اسمعیل مولائی فرزند جعفرعلی کد نامزد ۲۴۷۷

۵۵۰ - آقای رضا مومن کیائی فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۴۷۸

۵۵۱ - آقای صمد میر فرزند عباداله کد نامزد ۲۴۷۹

۵۵۲ - آقای سیدحمید میران فرزند سیدعباس کد نامزد ۲۴۸۱

۵۵۳ - خانم سودابه میربلوک فرزند علی کد نامزد ۲۴۸۲

۵۵۴ - آقای رضا میرزائی فرزند محمد کد نامزد ۲۴۸۴

۵۵۵ - خانم شیرین میرزائی فرزند سبطی خان کد نامزد ۲۴۸۵

۵۵۶ - آقای محمد میرزائی فرزند علی کد نامزد ۲۴۸۶

۵۵۷ - خانم مونا میرزائی فرزند احمد کد نامزد ۲۴۸۷

۵۵۸ - آقای محمد میرزائی طلابری فرزند براری کد نامزد ۲۴۸۸

۵۵۹ - آقای سیداحمد میرسلیمی فرزند سید علی نقی کد نامزد ۲۴۸۹

۵۶۰ - آقای میررضا میرعظیمی فرزند سیدابراهیم کد نامزد ۲۴۹۱

۵۶۱ - آقای سیدعلی میرغیاثی فرزند سیدحسن کد نامزد ۲۴۹۲

۵۶۲ - آقای احمدرضا میرلو فرزند صفرعلی کد نامزد ۲۴۹۴

۵۶۳ - آقای سیدجلال الدین میرمجیدی فرزند سیدعبدالعظیم کد نامزد ۲۴۹۵

۵۶۴ - آقای میلاد نادری فرزند روح اله کد نامزد ۲۴۹۷

۵۶۵ - خانم سارا نادعلی فرزند حمید کد نامزد ۲۴۹۸

۵۶۶ - آقای حسین نباتی طهرابند فرزند جوانمرد کد نامزد ۲۴۹۹

۵۶۷ - آقای محمد نجاری فرزند یونس کد نامزد ۲۵۱۱

۵۶۸ - آقای حسین نجفی فرزند شکراله کد نامزد ۲۵۱۲

۵۶۹ - آقای مهدی نجفی ماچیانی فرزند علی کد نامزد ۲۵۱۴

۵۷۰ - خانم فاطمه نریمانی فرزند محمد کد نامزد ۲۵۱۵

۵۷۱ - آقای نریمان نریمانی فرزند هوشنگ کد نامزد ۲۵۱۶

۵۷۲ - خانم سمیه نساجی فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۵۱۷

۵۷۳ - آقای احمد نصراللهی فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۵۱۸

۵۷۴ - آقای جعفر نصیری فرزند شکور کد نامزد ۲۵۲۱

۵۷۵ - آقای علی نصیری فرزند فتح الله کد نامزد ۲۵۲۲

۵۷۶ - آقای محمدعلی نصیری فرزند نوری کد نامزد ۲۵۲۴

۵۷۷ - آقای حسن نظافت تکله فرزند کاظم کد نامزد ۲۵۲۵

۵۷۸ - آقای جمال الدین نظری فرزند فضل الله کد نامزد ۲۵۲۶

۵۷۹ - آقای رضا نظری فرزند محمد کد نامزد ۲۵۲۷

۵۸۰ - آقای حسن نعمتی فرزند نوروز کد نامزد ۲۵۲۸

۵۸۱ - خانم صغری نقی پور فرزند محمد کد نامزد ۲۵۴۱

۵۸۲ - آقای مهرداد نوربخش فرزند سیف الدین کد نامزد ۲۵۴۲

۵۸۳ - خانم لیلا نورعلی زاده فرزند نصرت اله کد نامزد ۲۵۴۴

۵۸۴ - آقای بهروز نوروزی فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۵۴۵

۵۸۵ - آقای علی نوروزی مارکانی فرزند خداداد کد نامزد ۲۵۴۶

۵۸۶ - آقای هادی نوری فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۵۴۷

۵۸۷ - آقای علی نوری زاده فرزند عین اله کد نامزد ۲۵۴۸

۵۸۸ - آقای محمد نوری مقدم فرزند مسیح اله کد نامزد ۲۵۴۹

۵۸۹ - آقای حسین نیکوئی فرزند فرج اله کد نامزد ۲۵۵۱

۵۹۰ - آقای سیدامیر هاشمی زاده فرزند سیدحسین کد نامزد ۲۵۵۴

۵۹۱ - آقای سیدجواد هاشمی گوراب فرزند میرابوطالب کد نامزد ۲۵۵۶

۵۹۲ - آقای سیدعلی هاشمی منشادی فرزند محمود کد نامزد ۲۵۵۷

۵۹۳ - آقای سیدمحمدحسین هاشمی منشادی فرزند محمود کد نامزد ۲۵۵۸

۵۹۴ - آقای محمد هزار فرزند محمدحسن کد نامزد ۲۵۵۹

۵۹۵ - آقای عبدالمهدی همت پور فرزند منصور کد نامزد ۲۵۶۴

۵۹۶ - خانم فاطمه هندی زاده فرزند علی کد نامزد ۲۵۶۵

۵۹۷ - آقای محمد واحدی فرزند محمود کد نامزد ۲۵۶۷

۵۹۸ - آقای شهرام وارسته کاشانی فرزند اصغر کد نامزد ۲۵۶۸

۵۹۹ - آقای حسین واشقانی فراهانی فرزند عبداله کد نامزد ۲۵۶۹

۶۰۰ - خانم سیده آذر وجدی تولون فرزند سیدکیومرث کد نامزد ۲۵۷۱

۶۰۱ - آقای منصور وحیدی فرزند قاسم کد نامزد ۲۵۷۲

۶۰۲ - خانم لیلا وشنوهء فرزند حسن کد نامزد ۲۵۷۶

۶۰۳ - آقای اسمعیل وکیل زاده نیری فرزند زین العابدین کد نامزد ۲۵۷۷

۶۰۴ - خانم یوکابد ولی زاده فرزند اکبر کد نامزد ۲۵۷۸

۶۰۵ - خانم حوا ویسهء فرزند نظیر کد نامزد ۲۵۷۹

۶۰۶ - خانم لیلا یادگاری فرزند سام کد نامزد ۲۵۸۱

۶۰۷ - آقای علی یاراحمدی فرزند رحمن کد نامزد ۲۵۸۲

۶۰۸ - آقای احمد یاری فرزند قریب خان کد نامزد ۲۵۸۴

۶۰۹ - آقای حیدر یاوری فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۵۸۵

۶۱۰ - خانم لیلا یحیی بیگی فرزند یحیی کد نامزد ۲۵۸۶

۶۱۱ - آقای مجید یداللهی فرزند علی کد نامزد ۲۵۸۷

۶۱۲ - آقای مجید یزدانی فرزند کرمعلی کد نامزد ۲۵۸۸

۶۱۳ - آقای جواد یعقوبی صابرمسلک فرزند مصطفی کد نامزد ۲۵۸۹

۶۱۴ - آقای رسول یعقوبی مرام فرزند یوسفعلی کد نامزد ۲۵۹۱

۶۱۵ - آقای معین ینگی ملکی فرزند رجبعلی کد نامزد ۲۵۹۲

۶۱۶ - آقای علی یوسفی فرزند رحیم کد نامزد ۲۵۹۴

توجه :

۱ -نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۱۳ نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط اسامی تعداد حداکثر ۱۳ نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند .

۲ -هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کرج در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳ -شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

اسامی تأیید سایر شهرهای شهرستان کرج:

کمالشهر

1 - آقای علی احسانی فرزند شعبان کد نامزد 124

2 - آقای محمد اسدی فرزند حشمت اله کد نامزد 125

3 - آقای یوسف اسکندری فرزند محمد کد نامزد 126

4 - خانم حوریه اسمعیلی جهرمی فرزند محمد کد نامزد 127

5 - آقای رسول افتخاری فرزند مهدی کد نامزد 128

6 - آقای مجید افشار فرزند قربانعلی کد نامزد 129

7 - آقای محسن افشار فرزند ذبیح اله کد نامزد 141

8 - آقای مهدی افشار فرزند ابوالفضل کد نامزد 142

9 - آقای مجید آقابیگی فرزند آیت‌الله کد نامزد 145

10 - آقای امین اکبری فرزند امیر کد نامزد 146

11 - آقای محمد امیدی فرزند فتح اله کد نامزد 147

12 - خانم آرزو امیرلو فرزند احمد کد نامزد 148

13 - خانم گلستان امینعلی زاده دامن جان فرزند طهماسب کد نامزد 149

14 - آقای غلامرضا ایوبی زاده فرزند براتعلی کد نامزد 152

15 - آقای اباسلط بابائی فرزند علی رضا کد نامزد 154

16 - آقای امین باقری فرزند عبداله کد نامزد 157

17 - آقای مهراب باقری فرزند روح اله کد نامزد 158

18 - آقای علی باقری نسب فرزند میرزا آقا کد نامزد 159

19 - آقای سعید بهرامی فرزند کاظم کد نامزد 161

20 - آقای میثم بهمنی فرزند اسداله کد نامزد 162

21 - آقای سیروس تقی پور فرزند حسین کد نامزد 164

22 - آقای علی اکبر جعفری قریه علی فرزند حسن کد نامزد 165

23 - آقای مسعود جعفری لاطران فرزند قارداش علی کد نامزد 168

24 - آقای احمد جلالوند فرزند رحمخدا کد نامزد 169

25 - آقای سیدمحسن جوادی نیا فرزند سیدناصر کد نامزد 171

26 - آقای سیامک جوافشان لفمجانی فرزند غلامرضا کد نامزد 172

27 - آقای علی جودی فرزند یزدان کد نامزد 174

28 - خانم لیلا حسن زاده اصل فرزند محمدعلی کد نامزد 175

29 - آقای سیدحجت حسینی فرزند میرطاهر کد نامزد 176

30 - آقای سیدموسی حسینی فرزند سیدکریم کد نامزد 178

31 - آقای سیدناصر حسینی فرزند سید حسین کد نامزد 179

32 - آقای مصطفی حیدری فرزند ولی اله کد نامزد 181

33 - آقای محمدجواد خسروانی پور فرزند ابراهیم کد نامزد 184

34 - آقای مازیار خوشنود فرزند محمدعلی کد نامزد 186

35 - آقای مجید دامنجانی فرزند اصل الدین کد نامزد 187

36 - خانم مریم دکامی فرزند محمدحسین کد نامزد 191

37 - آقای پژمان رحمانی اکبرآبادی فرزند غلامرضا کد نامزد 192

38 - آقای ناصر رحیمی فرزند نورزعلی کد نامزد 194

39 - آقای عباس رستمی فرزند سلطانعلی کد نامزد 195

40 - آقای رحمان رضائی فرزند شعبانعلی کد نامزد 196

41 - آقای رضا رهنماخلیفه لو فرزند جهان بخش کد نامزد 197

42 - آقای احمد روحی مقدم فرزند نبی اله کد نامزد 198

43 - آقای محمد رئیسی فرزند حسین کد نامزد 212

44 - آقای رضا زارع آقبلاغ فرزند مسیب کد نامزد 214

45 - آقای حسن زارع رفیع فرزند جعفر کد نامزد 215

46 - آقای خوشدل سالاری کیاآبادی فرزند ارسلان کد نامزد 217

47 - آقای حمید سعیدی فر فرزند علی کد نامزد 218

48 - آقای مهدی سوری فرزند علی کد نامزد 219

49 - آقای امیر سیمینی فرزند گل محمد کد نامزد 241

50 - آقای رمضان شهبازی فرزند علی الله کد نامزد 242

51 - آقای محمدجواد شهبازی فرزند علی کد نامزد 245

52 - آقای علیرضا شوندی فرزند زند علی کد نامزد 246

53 - آقای رسول صابری ریسه فرزند عبداله کد نامزد 247

54 - آقای محمد صادقی فرزند مظفر کد نامزد 248

55 - آقای حجت صادقی کیا فرزند صیدحسین کد نامزد 249

56 - آقای ابراهیم صفری صابرطلب فرزند رمضانعلی کد نامزد 252

57 - آقای علیرضا صمدی گندم آباد فرزند مشتاق کد نامزد 254

58 - آقای محمدجواد طالبی فرزند مسعود کد نامزد 256

59 - آقای حمزه علی حسینی فرزند سلیمان کد نامزد 257

60 - آقای هومن علی زاده طاری فرزند محمود کد نامزد 259

61 - آقای قربان علی نژاد فرزند محمد کد نامزد 261

62 - آقای ابراهیم غفاری فرزند قدرت اله کد نامزد 262

63 - آقای مهدی غفاری فرزند سعیداله کد نامزد 264

64 - آقای شایان قراگوزلو فرزند علی کد نامزد 267

65 - آقای علی قره داغی فرزند عین اله کد نامزد 268

66 - خانم صبا قزاقی فرزند حسین کد نامزد 269

67 - آقای آیت اله قلی زاده فرزند قدرت کد نامزد 271

68 - آقای حسن قنبرزاده تکله فرزند مروت کد نامزد 272

69 - آقای رضا کیانی فرزند پرویز کد نامزد 275

70 - آقای سیروس گل پورلاسکی فرزند ستار کد نامزد 278

71 - آقای صالح گلزارزیرک فرزند زرعلی کد نامزد 279

72 - آقای میثم لاله فرزند علی محمد کد نامزد 281

73 - خانم حدیث محبی فرزند علی کد نامزد 282

74 - آقای امیرحسین مدیرروستا فرزند محمد کد نامزد 284

75 - آقای رضا مرادپور فرزند بیت اله کد نامزد 285

76 - خانم مریم معصومی گلستان فرزند بهروز کد نامزد 286

77 - آقای علی ملکی فرزند حاجی گل کد نامزد 287

78 - آقای عیسی مهدوی فرزند حسین کد نامزد 289

79 - آقای مهدی مهدوی ورزقانی فرزند علی کد نامزد 291

80 - آقای هادی مهرائی فرزند صادق کد نامزد 292

81 - آقای سیدجعفر میرحسینی نیری فرزند سیدمحمد کد نامزد 296

82 - آقای سیف اله میرزاپور فرزند زیداله کد نامزد 297

83 - آقای عیوض ناصری تمرین فرزند نبی کد نامزد 298

84 - آقای قاسم نافذبیرونده فرزند اژدر کد نامزد 412

85 - آقای ابوالفضل نبوی فرزند محمد کد نامزد 414

86 - آقای بهزاد همتی فرزند جبرائیل کد نامزد 419

87 - آقای مظاهر یوسفی فرزند حضرتقلی کد نامزد 421

88 - آقای میثم یوسفی طهارم فرزند حضرتقلی کد نامزد 424

ماهدشت

1 - آقای رسول ابوالقاسمی فرزند قلی کد نامزد 124

2 - آقای سعید احسانی فرزند کریم کد نامزد 125

3 - خانم مهسا احمدی فرزند محمد کد نامزد 126

4 - خانم فاطمه اخگری فرزند نظامعلی کد نامزد 127

5 - خانم مهوش اسماعیلی فرزند نادر کد نامزد 128

6 - آقای حسین اصفهانی فرزند رضا کد نامزد 129

7 - خانم زینب اصفهانی فرزند ماشاالله کد نامزد 141

8 - آقای حمیدرضا اصلانی فرزند محبعلی کد نامزد 142

9 - آقای امین امیرصادقی فرزند محمود کد نامزد 146

10 - آقای نعمت امیری فرزند علی حسین کد نامزد 147

11 - آقای سجاد ایلیات فرزند عباسعلی کد نامزد 148

12 - آقای محمدرضا ایلیات فرزند علی اصغر کد نامزد 149

13 - آقای محمد بادی پا فرزند محرم کد نامزد 151

14 - خانم طاهره براز فرزند محمد علی بهرام کد نامزد 152

15 - آقای فربد بردیا فرزند حسین کد نامزد 154

16 - آقای محمدرضا بگان فرزند مبین کد نامزد 157

17 - آقای ابوالقاسم بیات فرزند ماشاله کد نامزد 159

18 - آقای رمضان بیداربخت فرزند قربان کد نامزد 162

19 - آقای محمدرضا بیکدلو فرزند مسیح اله کد نامزد 164

20 - آقای رامین پورکشاورز فرزند ابوالحسن کد نامزد 165

21 - خانم معصومه تاریقلی فرزند محمد کد نامزد 168

22 - آقای ایوب ترابی فرزند محسن کد نامزد 169

23 - آقای غلامحسین جانخانی فرزند حیدر کد نامزد 171

24 - آقای بهمن حسن زاده فرزند محمد کد نامزد 172

25 - آقای داود حیدری فرزند علی کد نامزد 174

26 - آقای مجتبی خانی فرزند باب اله کد نامزد 175

27 - آقای محمد خانی فرزند باب اله کد نامزد 176

28 - آقای میثم خوئینی فرزند احسان اله کد نامزد 178

29 - آقای محمود دهقاندار فرزند علی کد نامزد 181

30 - آقای حسن ذوقی درخشنده فرزند علی کد نامزد 182

31 - آقای محسن رحیمی فرزند سلیمان کد نامزد 184

32 - آقای مهدی رزمی علی آباد فرزند یعقوبعلی کد نامزد 185

33 - آقای سیدصابر رضوی مجد فرزند سیدعلی کد نامزد 187

34 - آقای آرش روازژیان فرزند محمد کد نامزد 189

35 - آقای محمد زارع زردینی فرزند عباس کد نامزد 191

36 - آقای رضا زرین پناه فرزند نظامعلی کد نامزد 192

37 - خانم لیلا زمانی فرزند عضنفر کد نامزد 194

38 - آقای علی سازگارزاده فرزند احمد کد نامزد 195

39 - آقای وحید سعیدی قواقی فرزند عزیزاله کد نامزد 196

40 - آقای مسعود سلیمانی گرکانی فرزند عبدالله کد نامزد 197

41 - آقای محمد شاهپروری فرزند قدرت کد نامزد 212

42 - آقای علی شجاع فرزند قربان محمد کد نامزد 214

43 - آقای ابراهیم شجاعی فرزند سلیمان کد نامزد 215

44 - خانم فاطمه شربتی گرگانی فرزند مهرعلی کد نامزد 216

45 - آقای هادی شکری فرزند فیض اله کد نامزد 217

46 - خانم خدیجه صادق زاده فرزند اسکندر کد نامزد 218

47 - خانم فاطمه صفری فرزند قیاسعلی کد نامزد 242

48 - آقای وحید عاشوری فرزند سلطانحسین کد نامزد 245

49 - آقای حامد عباسی فرزند مصطفی کد نامزد 246

50 - آقای وحید عطائی فرزند جعفر کد نامزد 248

51 - خانم نغمه علی بیک زاده فرزند محمدرضا کد نامزد 251

52 - آقای علیرضا علیجانی فرزند قندعلی کد نامزد 252

53 - آقای علی علی زاده دره چی فرزند حسن کد نامزد 254

54 - آقای حسین عین آبادی فرزند محمد کد نامزد 256

55 - آقای علی عین آبادی فرزند محمد ابراهیم کد نامزد 257

56 - آقای حسن قربانی فرزند محرم علی کد نامزد 261

57 - آقای مصطفی قربانی فرزند داداش علی کد نامزد 262

58 - آقای محمد کاظمی بهمند فرزند نبی کد نامزد 267

59 - آقای خلیل کهکشانی فرزند مجتبی کد نامزد 268

60 - آقای حسن گروسی فرزند شاداله کد نامزد 271

61 - خانم زینب گروسی فرزند رمضانعلی کد نامزد 272

62 - آقای مجید محمدخانلو فرزند اصغر کد نامزد 275

63 - آقای بهمن علی محمدی فرزند علی کد نامزد 278

64 - آقای علی محمودی کوهی فرزند نجفقلی کد نامزد 279

65 - خانم پریسا مردی فرزند بیوک کد نامزد 281

66 - آقای امین مهدی نژاد فرزند بهمن کد نامزد 282

67 - آقای سیدعلی موسوی فرزند سیدمحمد کد نامزد 284

68 - آقای سیدهادی موسوی سعادت پور فرزند سیدمهدی کد نامزد 285

69 - آقای ناصر میرزائی فرزند یدالله کد نامزد 287

70 - آقای سیدمهدی نبوی فرزند سیدحبیب کد نامزد 289

71 - خانم نیر نوری خلیله ده فرزند عیبعلی کد نامزد 291

72 - آقای سیدحامد نیرینی فرزند سید وحیدرضا کد نامزد 292

73 - آقای ابوالفضل هدایتی محبوب فرزند علی کد نامزد 294

آسارا

1 - آقای حسن آسرائی فرزند صدراله کد نامزد 16

2 - آقای سعید آسرائی فرزند ستار کد نامزد 17

3 - آقای عباسعلی آسرائی فرزند علی کد نامزد 18

4 - آقای محمد آسرائی فرزند غضنفر کد نامزد 19

5 - آقای مجتبی آسرائی ایمانی فرزند علیرضا کد نامزد 21

6 - آقای حسین ایمانی آسرائی فرزند فلامرز کد نامزد 24

7 - آقای علی اصغر ایمانی آسرائی فرزند یعقوب کد نامزد 25

8 - آقای محمد خلج فرزند محسن کد نامزد 26

9 - آقای مجتبی زراعتی فرزند رضا کد نامزد 28

10 - آقای مظاهر سعیدی سیرائی فرزند مستعلی کد نامزد 42

11 - آقای علی احمد کاظمی فرزند علی کد نامزد 46

12 - آقای علی کریمی رزکانی فرزند احمد کد نامزد 47

13 - آقای حسین محمدی سیرائی فرزند محمد کد نامزد 51

14 - آقای سیدحسین موسوی فرزند ابولفتح کد نامزد 52

گرمدره

1 - آقای محمود احمدی خبوشان فرزند بگ محمد کد نامزد 124

2 - آقای محمداسماعیل ارجمندی فرزند مصطفی کد نامزد 125

3 - آقای مجید آرمان کیا فرزند محمد کد نامزد 126

4 - آقای ناصر آزادی فرزند علی کد نامزد 127

5 - آقای میثم اسفندیاری فرزند علی کد نامزد 129

6 - آقای امیر اکرمی فرزند مصطفی کد نامزد 141

7 - خانم سمانه الله قلی فرزند آقامعلی کد نامزد 142

8 - آقای محمدحسین پازدار فرزند یارعلی کد نامزد 148

9 - خانم الهام تاجیک فرزند عبدالرضا کد نامزد 151

10 - آقای صادق تاجیک فرزند عبدالرضا کد نامزد 152

11 - آقای رضا تیموری فرزند خدایار کد نامزد 154

12 - آقای محمد تیموری فرزند علی یار کد نامزد 156

13 - آقای مصطفی تیموری فرزند حسن کد نامزد 157

14 - آقای مجتبی جلالوند فرزند حسین علی کد نامزد 158

15 - خانم آفرین جهان بخش فرزند پرویز کد نامزد 159

16 - آقای غلامرضا حاتمی فرزند قربانعلی کد نامزد 162

17 - آقای محمدرضا حاجی نوروزی فرزند خلیل اله کد نامزد 164

18 - آقای جواد حسن زاده فرزند سخاوت کد نامزد 165

19 - خانم سیده مهناز حسینی فرزند سیدحسن کد نامزد 168

20 - خانم فریده خدایاری فرزند حسن کد نامزد 169

21 - خانم مریم خلق احمدی فرزند مجید کد نامزد 171

22 - آقای عباس خیامی نیا فرزند محمدتقی کد نامزد 172

23 - خانم رؤیا خیشه فرزند علی جعفر کد نامزد 174

24 - خانم فاطمه دادخواه عسگرانی فرزند امراله کد نامزد 175

25 - آقای قادر دلگشادلاهرود فرزند شاهپور کد نامزد 176

26 - آقای علی رازقی فرزند حسین کد نامزد 178

27 - آقای رحیم ربانی کلشتری فرزند غلامرضا کد نامزد 179

28 - آقای ابوالفضل رحیمی فرزند داراب کد نامزد 181

29 - آقای ایوب رستمی فرزند صفرعلی کد نامزد 182

30 - آقای عبدالرضا رضاپور فرزند محسن کد نامزد 184

31 - آقای امیرحسین رضائی فرزند رمضان کد نامزد 185

32 - آقای اکبر زارع بیدکی فرزند غلامحسین کد نامزد 187

33 - آقای علی اکبر زبردست فرزند محمد جواد کد نامزد 189

34 - آقای مهرداد سلطانی فرزند مرحمت کد نامزد 191

35 - آقای حسن سلگی فرزند ذبیح الله کد نامزد 192

36 - آقای عباس سلگی فرزند شمس ا... کد نامزد 194

37 - آقای سجاد شجاعی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 197

38 - خانم حوریه صادق مغانلو فرزند غفار کد نامزد 198

39 - آقای حمید صالحی فرزند محمود کد نامزد 212

40 - آقای مرتضی صالحی فرزند خلیل کد نامزد 214

41 - آقای محمود عباسی فرزند غلام کد نامزد 215

42 - آقای حمیدرضا علویان همدان فرزند محمدرضا کد نامزد 217

43 - خانم محبوبه عین آبادی فرزند محمد کد نامزد 218

44 - آقای سیاوش غلامی قلعه ناظری فرزند محمد کد نامزد 241

45 - آقای مهدی فروزان شاه نشین فرزند الیاس کد نامزد 242

46 - آقای حسین فلاحی فرزند براتعلی کد نامزد 245

47 - آقای اشکان قلی نژاد فرزند غلام کد نامزد 246

48 - آقای حسین قلی نوازاصل امامڃائی فرزند کریم کد نامزد 247

49 - آقای بهنام کاظمی فرزند ناصر کد نامزد 248

50 - آقای یاسر متین فرزند محمدتقی کد نامزد 251

51 - آقای ناصر محمدی فرزند علی کد نامزد 252

52 - آقای امیرمسعود محمدی شمس آبادی فرزند عیدی محمد کد نامزد 254

53 - آقای محمدباقر مرادی فرزند علی مراد کد نامزد 256

54 - آقای محمدباقر مرجانی فرزند رضا کد نامزد 258

55 - آقای امیر مسلمی قلعه ناظری فرزند داود کد نامزد 259

56 - خانم سمیرا مسلمی قلعه ناظری فرزند داود کد نامزد 261

57 - آقای سیدشهروز مصباح کیائی فرزند سیدعلی کد نامزد 262

58 - آقای محمدرضا مهری کلی فرزند رسول کد نامزد 267

59 - آقای میرامین موسوی رشیدآباد فرزند میرحمزه کد نامزد 268

60 - آقای خسرو میرالی فرزند حسن کد نامزد 269

61 - آقای سیدمحمد میرپنهان فرزند سید ابوالفضل کد نامزد 271

62 - آقای سعید نامداری فرزند حسین کد نامزد 272

63 - آقای مهدی نوری فرزند جهانگیر کد نامزد 274

64 - خانم سمیه هاشم پور فرزند حسینعلی کد نامزد 275

65 - آقای علی اصغر یزدانی پور فرزند نعمت کد نامزد 278

66 - آقای محمد یوسفی فرزند داداشعلی کد نامزد 279

محمدشهر

1 - آقای علیرضا ابراهیمیان فرزند روح اله کد نامزد 124

2 - آقای محسن آجرلو فرزند حجت اله کد نامزد 125

3 - آقای فرهاد احمدوند فرزند حسین کد نامزد 126

4 - خانم لیلا احمدوند فرزند توکل کد نامزد 127

5 - آقای محمد احمدوند فرزند مرادعلی کد نامزد 128

6 - خانم فاطمه احمدی پیشکوهی فرزند حسن کد نامزد 129

7 - آقای سیدسجاد آزاده تبریزی فرزند سیدستار کد نامزد 141

8 - آقای قاسم اسدی فرزند عباس کد نامزد 142

9 - آقای محمد اسکندری فرزند فرضعلی کد نامزد 145

10 - آقای مهدی اسلامی شاهد فرزند علی یار کد نامزد 146

11 - خانم فریبا اصغری چرنی فرزند اسمعلی کد نامزد 147

12 - آقای داود آقارحیمی فرزند محمد کد نامزد 149

13 - آقای عدالت اقتصادی فرزند اسمعلی کد نامزد 151

14 - آقای احمد اکبری فرزند مقصودعلی کد نامزد 152

15 - آقای داود امامی فرزند عبداله کد نامزد 154

16 - خانم اعظم امیری فرزند قاسم کد نامزد 156

17 - آقای نادر ایزدبین فرزند ناصر کد نامزد 158

18 - آقای بهزاد برزگری ولی کندی فرزند حسن کد نامزد 159

19 - آقای محمدعلی بهرامی فرزند بهادر کد نامزد 161

20 - آقای جواد ترکاشوند فرزند قربانعلی کد نامزد 165

21 - آقای علی محمد ترکاشوند فرزند میرزاخان کد نامزد 167

22 - خانم مریم ترکاشوند فرزند محمدجعفر کد نامزد 168

23 - آقای هادی ترکاشوند فرزند علی کد نامزد 169

24 - آقای ابوالفضل تنومند فرزند زین العابدین کد نامزد 171

25 - آقای مهدی توزنده جانی فرزند علی اصغر کد نامزد 172

26 - آقای محمد تیموری فرزند محمدحسن کد نامزد 174

27 - آقای محمد جباری فرزند عوض کد نامزد 175

28 - آقای عباس جعفری فرزند کرم رضا کد نامزد 176

29 - آقای هادی چمن کشت فرزند ولی اله کد نامزد 178

30 - خانم صدیقه حاجی صفرعلی فرزند محمد باقر کد نامزد 179

31 - خانم مریم حسین پور فرزند عباسعلی کد نامزد 182

32 - آقای احمدعلی حمیدی فرزند تقی کد نامزد 184

33 - آقای اسلام حیدرپور فرزند جلیل کد نامزد 185

34 - آقای سجاد دارائی فرزند حکمت اله کد نامزد 187

35 - آقای سعید دشتی فرزند سخاوت کد نامزد 189

36 - آقای پیمان دهقانی محمدآبادی فرزند علیرضا کد نامزد 191

37 - آقای سعید دودانگه فرزند اکبر کد نامزد 192

38 - آقای قدرت اله رازینی فرزند ابراهیم کد نامزد 195

39 - آقای علیرضا ربیعی نژاد فرزند حسن کد نامزد 196

40 - آقای سعید رجبی فرزند نادعلی کد نامزد 197

41 - آقای علی رجبی فرزند احمد علی کد نامزد 198

42 - آقای میلاد رفیق ایرانی فرزند محمد کد نامزد 212

43 - آقای اباذر رهبر فرزند افراد کد نامزد 214

44 - آقای سیداحمدرضا روحانی فرزند سید محمدعلی کد نامزد 215

45 - خانم سمیه زارع بهنمیری فرزند محمدجواد کد نامزد 216

46 - خانم نیلوفر زارعی برهان فرزند امین کد نامزد 217

47 - آقای اصغر سبزی چرمخوران فرزند زیادعلی کد نامزد 218

48 - آقای محمد سلگی فرزند شمس الدین کد نامزد 241

49 - آقای حسین سلیمانی قشلاق فرزند اللهیار کد نامزد 245

50 - آقای مصطفی سوری فرزند یار محمد کد نامزد 247

51 - خانم لیلا سیاوشی فرزند محمد حسین کد نامزد 248

52 - آقای علیرضا شکوری فرزند حشمت اله کد نامزد 249

53 - آقای مجتبی شیخ فرزند محمدعلی کد نامزد 251

54 - آقای نصراله صادقلو فرزند صفرعلی کد نامزد 252

55 - آقای سهیل صادقی شجاع فرزند حسن علی کد نامزد 254

56 - آقای علی صالحی فرزند رحمانعلی کد نامزد 256

57 - آقای مرتضی صالحی مقام مشهور به مرتضی صالحی فرزند محمد کد نامزد 257

58 - آقای اسماعیل عبدالملکی فرزند حسین کد نامزد 259

59 - آقای رضا عزیزی فرزند یونسعلی کد نامزد 261

60 - آقای رضا عطازاده فرزند مطلب کد نامزد 262

61 - خانم سکینه غفاری کاورقلعه فرزند علی کد نامزد 264

62 - آقای داریوش فرض اله زاده فرزند اکبر کد نامزد 265

63 - آقای محمدعلی فلاحی داغیان فرزند علی کد نامزد 268

64 - آقای کریم قدیانلو فرزند محمود کد نامزد 269

65 - آقای حسین قنبرهراتی فرزند احمدعلی کد نامزد 272

66 - آقای مسلم کاروند فرزند حسن کد نامزد 275

67 - آقای عباس کریمی ایوانکی فرزند علی اوسط کد نامزد 276

68 - آقای مرتضی کولیوند فرزند محمدعلی کد نامزد 279

69 - خانم زینب گروسی فرزند خداداد کد نامزد 281

70 - آقای میلاد مالمیر فرزند حسین کد نامزد 286

71 - آقای ابراهیم محمدلو فرزند محمد کد نامزد 287

72 - آقای ابوالفضل محمدی فرزند علی کد نامزد 289

73 - آقای علی محمدی فرزند مشتاق کد نامزد 291

74 - آقای سجاد مددی فرزند ضرغام کد نامزد 294

75 - آقای علی معصومیان فرزند محمد کد نامزد 297

76 - آقای اکبر ملکی فرزند حسین کد نامزد 414

77 - آقای رضا منصوربخت فرزند محمد علی کد نامزد 415

78 - آقای محمد مهرزاد فرزند ابراهیم کد نامزد 416

79 - آقای علی مولائی اصل فرزند فریدون کد نامزد 417

80 - آقای احسان ناصر فرزند صمد کد نامزد 418

81 - آقای حمید نصیری دهقان فرزند امراله کد نامزد 419

82 - خانم فاطمه نعمتی پی فرزند علی کد نامزد 421

83 - آقای غلام رضا نوری فرد فرزند شمس علی کد نامزد 425

84 - آقای سعید نیا فرزند صفرعلی کد نامزد 426

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها