|

بازی هوشمندانه ایران با کارت اتمی!

«در گزارش حاضر، به بازیگری هوشمندانه ایران با کارت اتمی خود پرداخته می شود.»

لینک کوتاه کپی شد

شایانیوز؛ بیش از 20 سال است که جریان های سیاسی و رسانه ای غربی و متحدان منطقه ای و بین المللی آن‌ها، کارزار گسترده ای را علیه کشورمان و توسعه برنامه هسته ای ایران به راه انداخته اند. عمده جوسازی های تبلیغاتی آن ها معطوف به این مساله است که ایران باید از انرژی اتمی محروم باشد و کلیه فعالیت های هسته ای خود را نیز تعلیق و سپس تعطیل کند.

به گزارش شایانیوز؛ این در حالی است که ایران در تمامی سال های گذشته، با شدت و ضعف های متفاوت، برنامه اتمی خود را به پیش برده و ضمن ارزیابی آن به مثابه یک پایه قدرت و امنیت ملی کشورمان، بر آن بوده تا حقوق خود را به طور کامل در حوزه مذکور فارغ از زورگویی های طرف های معاند با کشورمان، استیفا کند. با این حال، در شرایط کنونی شاهد هستیم که قدرت های غربی و صهیونیست ها تاکید دارند که ایران به قدری در برنامه اتمی خود پیشرفته کرده که با گزاره دستیابی به سلاح های اتمی تنها یک هفته فاصله دارد.

با این حال، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در موضع گیری های متعدد خود بارها تاکید کرده که هیچ سندی دال بر دستیابی ایران به سلاح های اتمی وجود ندارد. معادله ای که خود از یک بازی هوشمندانه توسط ایران با کارت اتمی‌اش حکایت دارد. در قالب این بازی، ایران خود را در آستانه دستیابی به تسلیحات اتمی نگه داشته با این حال، به آن دست نیافته است. معادله ای که در قالب آن، ایران در عین مسلط بودن بر دانش دستیابی به سلاح های اتمی، صرفا خود را در آستانه آن نگه داشته و از مزایای یک قدرت اتمی در قالب معادلات روابط بین الملل برخوردار شده است.

توجه داشته باشیم که اگر ایران به صراحت به سلاح های امتی دست یابد این مساله می تواند موجی از فشارهای سیاسی و اقتصادی را علیه کشورمان به همراه داشته باشد و البته که دیگر کشورهای منطقه را نیز به سمت دستیابی به سلاح های اتمی هدایت کند. با این حال، دکترین هوشمندانه ایران سبب شده تا بنیان های امنیت ملی کشورمان تا حد زیادی تقویت شوند و ایران بتواند از این مساله که در آستانه دستیابی به سلاح های اتمی است، به عنوان یک اهرم جدی و واقعی در قالب معادلات بین المللی استفاده کند. موضوعی که به یک سرگیجه بزرگ برای دشمنان کشورمان تبدیل شده است.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی