|

قیمت جدید انواع موتورسیکلت

لیست قیمت جدید انواع موتورسیکلت امروز ۷ تیر ۱۴۰۰ در بازار تهران منتشر شد.

لینک کوتاه کپی شد

مدل

قیمت (تومان)

احسان مدل ۱۲۵ سی سی مدل ۹۹

۲۰.۵۰۰.۰۰۰

دینو مدل کاوان اس ۱۵۰ سی سی سال ۹۹

۴۱.۶۰۰.۰۰۰

پرواز مدل ان اس ام ۲۰۰ سی سی سال ۹۹

۲۴.۴۰۰.۰۰۰

پرواز مدل ار دی ۱۲۵ سی سی سال ۱۴۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

پرواز مدل ان اس ام ۲۰۰ سی سی سال ۱۴۰۰

۲۶.۵۰۰.۰۰۰

سحر مدل ار ان ام اس ۱۲۵ سی سی سال ۹۹

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل سی ال ۱۵۰ سی سی سال ۹۹

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

کویر مدل رادیسون ۱۲۵ سی سی سال ۹۹

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

نامی مدل ۱۵۰ سی دی ای استارتی سال ۱۴۰۰

۲۶.۵۰۰.۰۰۰

بنلی مدل اس ۱۸۰ سی سی سال ۹۹

۶۰.۵۰۰.۰۰۰

بنلی مدل کی وی ۱۵۰ سی سی سال ۱۴۰۰

۳۳.۵۰۰.۰۰۰

بنلی مدل  اس ۱۸۰ سی سی سال ۱۴۰۰

۶۳.۵۰۰.۰۰۰

احسان مدل ۱۲۵ سی سی استارتی سال ۹۹

۲۱.۴۰۰.۰۰۰

هوندا مدل کلیک ۱۵۰ سی سی ۱۴۰۰

۷۷.۵۰۰.۰۰۰

کویر مدل ۱۲۵ سی دی ای سال ۹۹

۲۴.۵۰۰.۰۰۰

دینو مدل کاوان ۱۵۰ سی سی سال ۹۹

۴۱.۶۰۰.۰۰۰

هانی مدل کلیک ۱۵۰ سی سی سال ۹۹

۳۵.۷۰۰.۰۰۰

دایچی مدل وی پی ۱۲۵ سی سی سال ۹۸

۲۶.۵۰۰.۰۰۰

بنلی مدل لئونچینو ۲۴۹ سی سی سال ۹۹

۹۲.۰۰۰.۰۰۰

کویر مدل  مدل  ۲۳۰ ST3 سی سی سال ۹۹

۶۳.۴۰۰.۰۰۰

بنلی مدل اس ۲۴۹ سی سی سال ۹۹

۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰

باجاچ پالس مدل یو جی فور ۱۸۰ سی سی سال ۹۵

۵۱.۰۰۰.۰۰۰

ارشیا مدل ۱۵۰ سی جی سال ۹۸

۲۱.۰۰۰.۰۰۰

احسان مدل ۱۵۰ سی سی سال ۹۹

۲۴.۵۰۰.۰۰۰

کویر مدل ۲۰۰ سی دی ای سال ۹۹

۲۸.۱۰۰.۰۰۰

احسان مدل ۱۲۵ ار دی ۱۲۵ سی سی سال ۱۴۰۰

۳۰.۵۰۰.۰۰۰

دینو مدل کاوان اس پلاس مدل ۱۴۰۰

۴۱.۰۰۰.۰۰۰

رایکا ۱۲۵ سی سی سال ۹۹

۲۰.۵۰۰.۰۰۰

بنلی لئو نچینو مدل ۲۴۹ Leonciono سال ۱۴۰۰

۱۰۱.۰۰۰.۰۰۰

برقی نامی ۲۰۰۰ وات سال ۱۴۰۰

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل ۱۵۰ تی ان تی ۱۵۰ سی سی سال ۱۴۰۰

۵۳.۵۰۰.۰۰۰

اس وای ام گلکسی ۱۸۰ ان اچ سال ۱۴۰۰

۶۲.۵۰۰.۰۰۰

بنلی کدل تی ار کی ۲۴۹ سی سی ۱۴۰۰

۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰

نامی مدل ۱۲۵ سی دی ای سال ۱۳۹۹

۲۶.۵۰۰.۰۰۰

شباب مدل ویو ۱۳۰ سی سی سال ۱۴۰۰

۲۸.۵۰۰.۰۰۰

دینو مدل کاوان ۱۵۰ سی سی سال ۱۴۰۰

۴۵.۵۰۰.۰۰۰

بنلی مدل ۲۵ ان تی ان تی سال ۱۴۰۰

۸۱.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل اس ۲۴۹ سی سی سال ۱۴۰۰

۱۲۴.۵۰۰.۰۰۰

یاهاما ۲۵ ام تی 

۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰

یاماها ۱۵۰ NMAx 150 سال ۱۴۰۰

۱۰۷.۷۰۰.۰۰۰

تریل روان کیو ام ۲۰۰ سی سی سال ۱۴۰۰

۶۱.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل اس ار ۲۰۰ سال ۱۴۰۰

۴۶.۵۰۰.۰۰۰

سپهر مدل اس کی زد ۱۶۰۰ وات سال ۱۴۰۰

۲۵.۶۰۰.۰۰۰

دایچی مدل سی ار ۱۵۰ سال ۱۴۰۰

۳۷.۵۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل ۲۰۰J سال ۱۴۰۰

۵۱.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل NA180 سال ۱۴۰۰

۵۷.۵۰۰.۰۰۰

کویر مدل مگلی ار ۲۰۰ سال ۹۹

۶۰.۵۰۰.۰۰۰

هانی کلیک ۱۵۰ سی سی ۱۴۰۰

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

باجاچ مدل ۲۲۰ Avenger سال ۱۴۰۰

۱۰۰.۷۰۰.۰۰۰

تکتاز مدل TK125 استارتی سال ۱۴۰۰

۲۷.۵۰۰.۰۰۰

بنلی مدل وی زد ۱۲۵ سی سی سال ۱۴۰۰

۴۶.۵۰۰.۰۰۰

کویر مدل اس ۲ کی لس سال ۱۴۰۰

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل تی ان تی ۱۵۰ سی سی سال ۱۴۰۰

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

کلیک هدا ۱۵۰ سی سی سال ۱۴۰۰

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل سی ال ۱۵۰ سی سی سال ۱۴۰۰

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

رادوین مدل ال جی سی ۱۳۵ سی سی سال ۹۹

۳۳.۹۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل ۱۲۵ ایکس سی سی سال ۹۹

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

اشیل مدل ۱۲۵ ذی وای سی سی سال ۹۹

۳۵.۹۰۰.۰۰۰

تیزتک مدل سی جی ۱۵۰ سی سی سال ۹۹

۲۵.۴۰۰.۰۰۰

فیدال مدل کلاسیک ۱۶۹ سی سی سال ۹۹

۴۹.۰۰۰.۰۰۰

ایباک مدل وی سی ۱۲۰۰ سی سی سال ۹۹

۳۲.۸۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل اف ایکس ۱۵۰ سی سی سال ۹۹

۵۳.۴۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل ای ار ۲۰۰ سی سی سال ۹۹

۴۴.۰۰۰.۰۰۰

شهاب مدل سی جی ۱۵۰ سی سی سال ۹۹

۲۷.۴۰۰.۰۰۰

اپریلیا مدل اس ار  ۱۵۰سی سی سال ۹۸

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

لیفان مدل پی کی ۱۳۵ سی سی سال ۹۹

۳۳.۳۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل اس ار ۲۰۰ سال ۹۹

۴۴.۰۰۰.۰۰۰

فیدل مدل اس وای ام ۲۰۰ سی سی سال ۹۹

۴۹.۵۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل سی ار ۱۵۰ سی سی سال ۹۹

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

دینو مدل ویند ۲۰۰ سی سی سال ۹۹

۴۳.۴۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل اس ار ۱۳۰ سی سی سال ۹۹

۳۶.۳۰۰.۰۰۰

کلیک مدل هدا ۱۵۰ سی سی سال ۹۹

۳۵.۵۰۰.۰۰۰

کویر ۱۵۰ سی ذی ای سی سی سال ۹۹

۲۷.۲۰۰.۰۰۰

همتاز مدل ار اس ۱۵۰ سی سی سال ۹۹

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

کلیک مدل کریستال ۱۵۰ سی سی مدل ۹۹

۳۵.۵۰۰.۰۰۰

رهزو مدل سی جی ۱۲۵ سی سی سال ۹۹

۲۳.۵۰۰.۰۰۰

احسان مدل شکاری EH200 سال ۹۹

۳۴.۳۰۰.۰۰۰

دلتا مدل وای دی ۱۵۰۰ سی سی سال ۹۹

۲۵.۵۰۰.۰۰۰

همتاز مدل ایکس ای ام ۲۰۰ سال ۹۹

۳۸.۷۰۰.۰۰۰

تی وی اس مدل ژوپیتر ۱۱۰ سی سی سال ۹۸

۳۸.۱۰۰.۰۰۰

بنلی مدل وی زد ۱۲۵ سی سی سال ۹۹

۴۴.۸۵۰.۰۰۰

گلکسی کدل ان اچ ۱۸۰ سال ۹۹

۵۶.۳۰۰.۰۰۰

رهرو مدل ام دبلیو ۱۵۰ سی سی سال ۱۴۰۰

۳۱.۰۰۰.۰۰۰

سحر مدل ار سی جی ۲۰۰ سال ۹۹

۲۴.۵۰۰.۰۰۰

هیرو مدل هانک ۱۵۰ سی سی سال ۹۵

۴۰.۵۰۰.۰۰۰

هوندا مدل Genio سال ۹۹

۵۴.۷۰۰.۰۰۰

تی وی اس مدل وگو ۱۱۰ سال ۹۸

۴۸.۰۰۰.۰۰۰

یاماها مدل گرند فیلانو ۱۲۵ سی سی سال ۹۹

۸۱.۰۰۰.۰۰۰

زونتس مدل ار ۲۵۰ سی سی سال ۹۹

۷۵.۸۰۰.۰۰۰

دینو مدل لئوپارد ۲۰۰ سی سی سال ۹۹

۴۶.۳۰۰.۰۰۰

کلیک مدل بلنتا ۱۵۰ سی سی سال ۹۹

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل تی ار کی ۲۴۹ سی سی سال ۹۹

۹۵.۵۰۰.۰۰۰

یاماها کیوبکس ۱۲۵ سی سی سال ۹۹

۸۲.۸۰۰.۰۰۰

بنلی مدل ستا ۱۲۵ سی سی سال ۹۹

۳۹.۰۰۰.۰۰۰

زونتس مدل ۲۵۰ سی سی سال ۹۹

۷۵.۰۰۰.۰۰۰

باجاج مدل باکسر ۱۵۰ سی سی سال ۹۸

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

تلاش مدل سی دی ای ۱۵۰ سی سی سال ۹۹

۲۸.۵۰۰.۰۰۰

های کلیک مدل کریستال ۱۲۵ سی سی سال ۹۹

۳۱.۰۰۰.۰۰۰

دینو مدل کاوان ۱۲۵ سی سی سال ۹۹

۳۲.۵۰۰.۰۰۰

برقی کویر مدل کی وی ۱۹۵۸ سال ۹۹

۲۸.۸۰۰.۰۰۰

تریل پرواز مدل ۲۰۰ GY سی سی سال ۹۹

۵۲.۵۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل ان ا ۱۸۰ سال ۹۹

۵۴.۵۰۰.۰۰۰

کویر سی دی ای استارتی ۱۲۵ سی سی سال ۹۹

۲۶.۵۰۰.۰۰۰

سپهر مدل  اس کی زد ۱۶۰۰وات سال ۹۹

۲۳.۱۰۰.۰۰۰

بنلی مدل تی ان تی سی سی سال ۹۹

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

کویر مدل ۱۵۰ ایکس ۲ سی سی سال ۹۹

۶۲.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل کی وی ۱۵۰ سی سی سال ۹۹

۳۰.۲۰۰.۰۰۰

کویر مدل مینی ۷۰ ام تی ۲ سی سی سال ۹۹

۲۵.۵۰۰.۰۰۰

بنلی مدل  ان ۲۵ تی ان تی سال ۹۹

۷۲.۵۰۰.۰۰۰

برقی دایچی مدل ۳۰۰۰ ای سی سال ۹۸

۲۸.۵۰۰.۰۰۰

پرواز مدل ان ام اس ۱۲۵ سی سی سال ۹۹

۲۱.۳۰۰.۰۰۰

کویر اس ۲ کی لس سال ۹۹

۴۳.۵۰۰.۰۰۰

کویر مدل ۲۴۸ تی ۲ سی سی سال ۹۹

۵۵.۵۰۰.۰۰۰

هوندا مدل پی سی ایکس ۱۵۰ سی سی سال ۱۴۰۰

۱۰۱.۰۰۰.۰۰۰

باجاج پالس ۲۰۰ ان اس سال ۹۸ 

۹۱.۳۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل ۱۵۰۰ ای تی سال ۹۹

۱۷.۳۰۰.۰۰۰

شهاب مدل سی جی ۱۲۵ سی سی سال ۹۹

۲۵.۹۰۰.۰۰۰

بنلی مدل تی ان تی ۱۵۰د سی سی سال ۹۹

۳۹.۷۵۰.۰۰۰

هوندا مدل کلیک ۱۵۰ ای سی سی سال ۹۹

۷۵.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل ار ۲۴۹ سی سی سال ۹۹

۱۲۲.۴۰۰.۰۰۰

کویر مدل سی دو  ۲۴۹ سی سی سال ۹۹

۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه