|

نتایج جستجو :

  • یک کارشناس قانون کار می گوید: کارگرانی که سابقه کار آنها در سال ۱۴۰۲ در همان کارگاه به ۳۶۵روز رسیده، روزانه ۷۰.۰۰۰…