|

تعبیر خواب

آتش

معنی و تعبیر دیدن آتش در خواب چیست؟ حکمت و نشانه آتشی که در خواب می بینید چه چیزی میتواند باشد؟ شایانیوز به تمامی تعابیر شما پاسخ می دهد...

لینک کوتاه کپی شد

به طور کلی به عنوان یک خواب بسیار فرخنده تعبیر می شود، نشان می دهد که شخص با کسی ملاقات خواهد کرد که در موقعیت های مهم دولت خدمت کرده است. برخی از نویسندگان واژه نامه خواب دیدن آتش را نیز بخت و اقبال دانسته اند. این نشان می دهد که صاحب خواب به ویژه در زندگی تجاری اش ثروتش روزافزون خواهدبود.

خانه سوزی 

شخصی که در خواب خانه اش در حال سوختن است نشان می دهد که دردسرهایی برایش پیش خواهد آمد، ولی به زودی تمام میشود و زندگی اش پراز برکت میشود،اگر صبور باشد به هرآنچه میخواهد میرسد.

 جرقه ای از آتش 

 اگر صاحب خواب جرقه ای ببیند، به معنای جدایی است.  تعبیر می شود که صاحب خواب حتی برای مدت کوتاهی عزیزان خود را ترک خواهد کرد. اگر جرقه را لمس کند ،نشان می دهد که او اخطاری را از محل کار دریافت می کند.

 سوختن در خواب

اگر شخص خود را سوخته ببیند، بیانگر این است که فرد روزهای بسیار خوبی را سپری خواهد کرد، قدرت مالی خود را افزایش می دهد و از شر مشکلات سلامتی خلاص می شود و به آرامش می رسد.

آتش خاموش 

دیدن آتش خاموش شده به شخص ثروتمندی تعبیر می شود، که زندگی خوبی را روی زمین گذرانده و با انجام کارهای خیر شماری از انسان هارو خشنود کرده است، زمانی که از دنیا رود به خوبی از او یاد میشود و نامش سرزبان ها می ماند.

 دیدن آتش در آسمان 

 اگر صاحب خواب  آتش در آسمان ببیند، به این معنی است که مردم در مکانی که  او خواب دیده، دست به کار خیر میزنند. و شخص در آینده ای نزدیک دستاوردهای زیادی نصیبش خواهد شد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه